Warunki przyjęcia tekstów

Warunki przyjęcia tekstów do „Rocznika Muzeum Narodowego w Warszawie. Nowa Seria / Journal of the National Museum in Warsaw. New Series”

1.    Redakcja przyjmuje teksty w języku polskim lub w języku angielskim. Autor zobowiązuje się dostarczyć artykuł, który jest wynikiem samodzielnych badań i nie był wcześniej publikowany (bez względu na język, druk lub publikację w Internecie, w Polsce lub zagranicą). Praca musi mieć charakter oryginalny, stanowić ważny wkład w badania nad dziełami i kolekcjami znajdującymi się w Muzeum Narodowym w Warszawie lub z nimi związanymi oraz ich historią i interpretacją. Przyjmowane będą również teksty związane z zagadnieniami konserwatorskimi czy problemami współczesnego muzealnictwa.


2.    Zgodnie z wymogami zawartymi w komunikacie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 29 maja 2013 r. teksty angielskojęzyczne zostaną zweryfikowane pod kątem ich poprawności językowej przez współpracującego z redakcją native speaker’a. Jeżeli ta ocena będzie negatywna, a zakres ingerencji w tekst okaże się wykraczać poza samo opracowanie redakcyjne, zostanie on zwrócony autorowi.


3.    Składający tekst oświadcza, że jest jego autorem; jeśli w powstaniu tekstu wzięły udział inne osoby, ich udział musi być wyraźnie zaznaczony. Redakcja informuje, że wykrycie przypadków tzw. ghostwritingu, guest authorship, autoplagiatów czy plagiatów spowoduje odrzucenie tekstu, a informacje o takich przypadkach będą dokumentowane i zostaną przekazane odpowiednim podmiotom.


4.    Redakcja decyduje o wstępnym przyjęciu tekstu i skierowaniu go do dalszych prac pod warunkiem, że spełnia kryteria dotyczące maksymalnej objętości, liczby ilustracji i zapisów bibliograficznych (zob. Zasady bibliograficzne i opracowania tekstów). Wydawca „Rocznika” podpisuje z autorem umowę wydawniczą, zawierającą zapis o przeniesieniu autorskich praw majątkowych. Teksty podlegają procedurze recenzowania, zgodnej z ze wskazówkami zawartymi w komunikacie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 29 maja 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych. W szczególności:  
– teksty przyjęte kierowane są do dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji,
– obowiązuje zachowanie zasady double-blind review process (autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości), w pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów (bezpośrednie relacje osobiste między recenzentem a autorem, relacje podległości zawodowej, bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji),
– pisemna recenzja winna zawierać jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.


5.    Po uzyskaniu recenzji Redakcja podejmuje decyzję o odrzuceniu lub przyjęciu artykułu do druku. Tekst podlega redakcji naukowej, językowej, tłumaczeniu. Współpracujący z redakcją tłumacze konsultują się z autorami i ponoszą odpowiedzialność za poziom językowy publikowanych przez „Rocznik” przekładów. Na każdym etapie prac autor jest informowany o wszelkich zmianach i autoryzuje teksty.

 

6.    Redakcja „Rocznika” informuje, że za złożone do publikacji teksty autorzy nie otrzymają honorariów. Przypominamy, że MNW płaci za tłumaczenia artykułów, a także, w wyjątkowych przypadkach, pomaga w pozyskiwaniu praw do reprodukcji.