Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

Warunki przyjęcia tekstów

Warunki przyjęcia tekstów do „Rocznika Muzeum Narodowego w Warszawie. Nowa Seria / Journal of the National Museum in Warsaw. New Series”

 

 1. Redakcja przyjmuje teksty w języku polskim lub w języku angielskim. Autor zobowiązuje się dostarczyć artykuł, który jest wynikiem samodzielnych badań i nie był wcześniej publikowany (bez względu na język, druk lub publikację w Internecie, w Polsce lub za granicą). Praca musi mieć charakter oryginalny, stanowić ważny wkład w badania nad dziełami i kolekcjami znajdującymi się w Muzeum Narodowym w Warszawie lub z nimi związanymi oraz ich historią i interpretacją. Przyjmowane będą również teksty poruszające zagadnienia konserwatorskie czy problemy współczesnego muzealnictwa.
 2. Oprócz tekstu autor składa streszczenie, biogram, słowa kluczowe oraz komplet opisanych ilustracji wraz z pozyskanymi prawami do reprodukcji.
 3. Teksty anglojęzyczne zostaną zweryfikowane pod kątem ich poprawności językowej przez współpracującego z Redakcją native speaker’a. W przypadku oceny negatywnej, gdy zakres ingerencji w tekst okaże się wykraczać poza samo opracowanie redakcyjne, zostanie on zwrócony autorowi.
 4. Składający tekst oświadcza, że jest jego autorem; udział współautorów musi być wyraźnie zaznaczony. Redakcja informuje, że wykrycie przypadków tzw. ghostwritingu, guest authorship, autoplagiatów czy plagiatów spowoduje odrzucenie tekstu, a informacje o takich przypadkach będą dokumentowane i zostaną przekazane odpowiednim podmiotom.
 5. Redakcja decyduje o wstępnym przyjęciu tekstu i skierowaniu go do dalszych prac pod warunkiem, że spełnia kryteria dotyczące maksymalnej objętości, liczby ilustracji i zapisów bibliograficznych (zob. Zasady bibliograficzne i opracowania tekstów). Wydawca „Rocznika” podpisuje z autorem odpowiednią umowę wydawniczą. Teksty naukowe podlegają procedurze recenzowania:
  1. teksty przyjęte kierowane są do dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej reprezentowanej przez autora publikacji,
  2. obowiązuje zachowanie zasady double-blind review process (autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości), w pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów (bezpośrednie relacje osobiste między recenzentem a autorem, relacje podległości zawodowej, bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji),
  3. pisemna recenzja winna zawierać jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 6. Po uzyskaniu recenzji Redakcja podejmuje decyzję o odrzuceniu lub przyjęciu artykułu do druku. Tekst podlega redakcji naukowej oraz językowej, następnie kierowany jest do tłumaczenia. Współpracujący z redakcją tłumacze konsultują się z autorami i ponoszą odpowiedzialność za poziom językowy publikowanych przez „Rocznik” przekładów. Na każdym etapie prac autor jest informowany o wszelkich zmianach i autoryzuje teksty.
 7. Redakcja „Rocznika” informuje, że za opublikowane teksty autorzy nie otrzymają honorariów. MNW ponosi koszty tłumaczenia artykułów, a także, w wyjątkowych przypadkach, pomaga w pozyskiwaniu praw do reprodukcji.