Deklaracja Dostępności

Muzeum Narodowe w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Narodowego w Warszawie.

Data publikacji strony internetowej: 2019-12-31.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-12-31.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-12-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przed podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Knapek, aknapek[malpa]mnw.art.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 621 10 31. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich
 

Dostępność architektoniczna

Muzeum Narodowe w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa

Do budynku prowadzą dwa wejścia od Al. Jerozolimskich 3. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia po lewej stronie znajduje się podjazd dla wózków oraz winda dla osób niepełnosprawnych.

Kasa biletowa znajduje się po lewej stronie od wejścia, po prawej znajduje się informacja dla zwiedzających.

Dla osób na wózkach dostępny jest hol główny oraz galerie na parterze. W budynku jest winda, wszystkie galerie na kolejnych piętrach (1 i 2) są dostępne dla osób na wózkach. Między poszczególnymi salami nie ma progów czy nierówności poziomów. Korytarze, przejścia oraz dojścia do eksponatów są o szerokości nie mniejszej niż 1,5 metra.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na wszystkich kondygnacjach dostępnych dla zwiedzających. Przed budynkiem znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla gości niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.