Dyrekcja

dr hab. Łukasz Gaweł, prof. UJ 
p.o. Dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie
 

Dr hab. Łukasz Gaweł, prof. UJ od 2016 r. pełni funkcję zastępcy dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie ds. Strategii, Rozwoju i Komunikacji. Jest specjalistą w zakresie zarządzania dziedzictwem kulturowym oraz publicznymi instytucjami kultury. Uczestniczył w realizacji projektów finansowanych z funduszy europejskich, współpracował z kilkudziesięcioma instytucjami kultury w zakresie prowadzenia kontroli zarządczej, audytów organizacyjnych, opracowania strategii, opracowania standardów obsługi w muzeach i obiektach turystycznych. Kierował projektami naukowo-badawczymi (m.in. Odbiorca krakowskiej oferty kulturalnej), był członkiem zespołów eksperckich (m.in. ds. opracowania strategii rozwoju Krakowa w zakresie kultury i dziedzictwa kulturowego), ekspertem w międzynarodowych projektach poświęconych zarządzaniu dziedzictwem kulturowym (TETRIS, SHIFT-X). Jest autorem publikacji popularnych (polskie dziedzictwo kulturowe) oraz naukowych (zarządzanie dziedzictwem, zarządzanie publicznym sektorem kultury).

 

mgr Robert Kukiełka
Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania
 
Magister ekonomii, specjalista w zakresie zarządzania finansami publicznymi  w jednostkach budżetowych oraz bezpieczeństwa w spółkach skarbu państwa. Absolwent podyplomowych studiów europejskich na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie w Maastricht, studiów z audytu strategicznego, zarządzania organizacją, rachunkowości, kontroli finansowej oraz zarządzania bezpieczeństwem. Odbył wiele szkoleń i konferencji międzynarodowych między innymi we Francji, Holandii, Niemczech, Hiszpanii, Danii, Szwecji, Islandii, USA i Kanadzie. Przez wiele lat w Komendzie Stołecznej Policji pełnił funkcję Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji oraz Głównego Księgowego – Naczelnika Wydziału Finansów i Budżetu, gdzie odpowiadał za dysponowanie i zarządzanie środkami publicznymi w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, funduszy celowych i pomocowych oraz nadzorował całość zagadnień z zakresu inwestycji, zamówień publicznych, teleinformatyki, zaopatrzenia, transportu i medycyny pracy. Przez trzy lata pracował w Organizacji Narodów Zjednoczonych z czego dwa lata Kwaterze Głównej ONZ w Sarajewie, gdzie pełnił również funkcję Dowódcy Kontyngentu Policyjnego na Misji ONZ w Bośni i Hercegowinie. Współuczestniczył w tworzeniu Muzeum Policji w Pałacu Mostowskich, które jako Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie, przez wiele lat aktywnie wspierał. W 2013 roku Minister Spraw Wewnętrznych nadał mu status weterana działań poza granicami kraju. Odznaczony medalem ONZ za Służbę dla Pokoju, odznaczeniami państwowymi i resortowymi.   
 
 
dr Katarzyna Wagner
Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
 
W latach 2010–2018 kustosz w Muzeum Warszawy, członkini zespołu kuratorów ds. wystawy głównej i kurator Gabinetu Rysunków Architektonicznych. Od 2017 r. pracownik naukowy Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Redaktor naczelna rocznika „Almanach Warszawy” (do 2018 r.), członek Rady Naukowej oraz sekretarz ds. naukowych i dydaktycznych Instytutu Historycznego UW. Od grudnia 2018 r. do lipca 2019 r. pełnomocnik Dyrektora MNW ds. naukowo-badawczych. Stypendystka m.in. Uniwersytetu Wiedeńskiego i The Robert Anderson Trust w Londynie. Prowadziła wykłady m.in. w Instytucie Polskim w Rzymie i na Uniwersytecie Iberoamericana w Meksyku. Prelegentka na kilkudziesięciu konferencjach (m.in. w Londynie, Berlinie, Kopenhadze, Bukareszcie), prowadząca wykłady i warsztaty z zakresu tworzenia ekspozycji muzealnych. Autorka i współautorka książek oraz artykułów naukowych (m.in. publikowanych w „Codrul Cosminului”, „Kronice Zamkowej”, „Saeculum Christianum”). Laureatka nagród z zakresu muzealnictwa (Sybilla, Wierzba, Klio). Członkini stowarzyszeń muzealnych i historycznych, m.in. The International Council of Museums (ICOM), Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Svenska Historiska Föreningen, European Association for Urban History, Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym. Jej muzealnicze zainteresowania badawcze koncentrują się zarówno wokół zagadnień historycznych (m.in. dzieje muzealnictwa i kolekcjonerstwa), jak i współczesnych (miejsce muzeów w przestrzeni publicznej, badanie publiczności).