Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

Informacja RODO

Wykonując obowiązki administratora danych osobowych określone w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujmy, że Muzeum Narodowe w Warszawie przygotowało poniższą informację dla osób, których dane przetwarza. Celem przekazania przez Muzeum Narodowe w Warszawie informacji jest umożliwienie Państwu skorzystania z uprawnień określonych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych tj. w szczególności z prawa dostępu do danych, prawa do sprostowania danych, usunięcia danych i pozostałych praw określonych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Muzeum Narodowe w Warszawie , jako Administrator danych osobowych Pani/Pana, będących osobą fizyczną (osobą, której dane dotyczą), podaje następujące informacje.

 

1. Dane dotyczące Administratora:
Muzeum Narodowe w Warszawie, 00-495 Warszawa, Al.  Jerozolimskie 3.


2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
-subskrypcji do newslettera,
-realizacji zawartych umów zlecenia usługi lub o wykonanie dzieła, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
-wykonania obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze, na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych dla celów podatkowych i
   rachunkowych,
-wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, to jest:

a) dla celu marketingu usług i produktów własnych Administratora,
b) w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
c) dla celów tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, co obejmuje raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług, tworzenie modeli statystycznych,
d) dla celów administracyjnych, a także do zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji.

 

3. Odbiorcami Państwa danych osobowych są:
• podmioty wspierające operacyjne wykonywanie Umowy, takie jak: obsługa techniczna urządzeń i produktów służących realizacji Umowy, obsługa faktur, obsługa platform do kontaktów, podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską,
• podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową.


4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy, a w zakresie związanym z obroną lub dochodzeniem roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń. Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.

 

5. Jednocześnie informujemy, że Muzeum Narodowe w Warszawie wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony i realizacji swoich praw w zakresie danych osobowych. Email kontaktowy do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: [email protected]

 

6. Przysługuje Państwu, w odniesieniu do Państwa danych osobowych, w zakresie i z zachowaniem wyjątków wynikających z RODO lub innych przepisów prawnych prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
• żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
• żądania usunięcia danych,
• żądania ograniczenia przetwarzania danych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
• przenoszenia danych w zakresie określonym art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
• wniesienia skargi do Prezesa UODO w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych.

 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych powyżej celów.