Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Zadania dofinansowane z budżetu państwa

Budowa Centrum Magazynowo-Konserwatorskiego Muzeum Narodowego w Warszawie
Zadanie dofinansowane w ramach dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych
 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa

 


 

Nazwa zadania: Budowa Centrum Magazynowo-Konserwatorskiego Muzeum Narodowego w Warszawie  

 

Wartość dofinansowania zadania: 31 516,12 zł (stan na 2021 r.)
 
Całkowita wartość zadania: 8 000 000, 00 zł (wg planu)

 

Opis zadania: Muzeum Narodowe w Warszawie  w celu poprawy funkcjonalności Gmachu Głównego MNW planuje wybudowanie nowego budynku. Nowoczesny budynek ma stać się modelowym obiektem służącym ochronie, konserwacji, digitalizacji kolekcji muzealnych (oraz w pewnym zakresie ich upowszechnianiu i edukacji). W nowym budynku planowane jest stworzenie nowoczesnych przestrzeni magazynowych wyposażonych w niezbędną infrastrukturę oraz dostosowany do potrzeb konkretnych kolekcji etalaż. Poprzez koncentrację pracowni konserwatorskich w jednej przestrzeni, osiągnięta zostanie wartość dodana w postaci lepszych możliwości współpracy pomiędzy pracowniami, wymiany doświadczeń, czy prowadzenia fotograficznej dokumentacji prac konserwatorskich.