Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Archiwum

Specjalista/Specjalistka ds. Melioracji Danych

30-11-2021

 

 

Muzeum Narodowe w Warszawie w związku z realizacją projektu pn. „Hereditas. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”, ogłasza nabór na stanowisko:


Specjalisty/Specjalistki ds. Melioracji Danych

Miejsce pracy: Muzeum Narodowe w Warszawie

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacja[malpa]mnw.art.pl

Termin składania aplikacji: 12 grudnia 2021 r.

 

W tytule maila lub na kopercie prosimy o wpisanie numeru referencyjnego ogłoszenia: „Oferta pracy – 21/12/MD/POPC”


GŁÓWNE ZADANIA
•    Uzupełnianie danych o zabytkach w systemie do ewidencji i zarządzania zabytkami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach oraz zgodnie
z Instrukcją ewidencjonowania zabytków MNW m.in.: uzupełnianie rekordów zabytków
o brakujące informacje  ewidencyjne, porządkowanie innych numerów, weryfikacja ksiąg inwentarza ogólnego i selekcja pozycji przepisanych do ksiąg działowych, poprawa wielokrotnych wpisów, uzupełnienie danych pochodzenia (księga akcesji, daty nabycia, podstawy nabycia, przeklejanie tych danych z pola opisowego pochodzenia do pól księgi akcesji – na podstawie zeskanowanych ksiąg akcesji, kwitów darów), wprowadzenie do MONY rekordów digitalizowanych dokumentów
z Archiwum i muzealiów wykreślonych z ewidencji.
•    Poprawa istniejących wpisów w zakresie podstawowego zapisu – standaryzacja zapisu dat, wymiarów zgodnie z Dobrymi Praktykami
•    Ujednolicenia zapisów w słownikach – usunięcie wielokrotnych wpisów
•    Współpraca z Działem Inwentarzy w zakresie zasad ewidencjonowania zabytków
•    Weryfikacja zapisów w oparciu o istniejącą dokumentację papierową oraz zabytki fizycznie
•    Współpraca z Merytorycznym Administratorem Bazy danych w zakresie ewentualnie rejestracji nowych haseł słownikowych
•    Współpraca z pracownikami merytorycznymi w zakresie opisów zabytków
•    Uczestnictwo w pracach związanych z realizacją projektu pn. „Hereditas. Digitalizacja
i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury


WYMAGANIA
•    wykształcenie wyższe kierunkowe: ukończone studia na kierunku historia, historia sztuki, kulturoznawstwo lub archeologia,
•    doświadczenie w pracy w muzeum (także wolontariat),
•    odpowiedzialność,
•    doświadczenie w pracy z bazami danych (min. jeden rok),
•    umiejętność współpracy w celu sprawnego przebiegu realizacji projektu,
•    umiejętność planowania i zdolności organizacyjne.


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
•    życiorys/CV,
•    kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
•    kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
•    oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.


OFERUJEMY
•    możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury,
•    ciekawe zadania wykonywane w przyjaznym i kreatywnym zespole,
•    doskonałą atmosferę pracy,
•    zatrudnienie w ramach umowy o pracę, (pierwsza umowa na 3 miesięczny okres próbny, druga umowa na 1 rok lub od razu na czas trwania projektu tj. do dnia 31 lipca 2023 r.),
•    wymiar czasu pracy pełen etat w wymiarze 8 godzin dziennie.


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Muzeum Narodowe w Warszawie do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonych obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
•    dokumenty należy złożyć do: 12.12.2021r.,
•    wysyłając je na adres mailowy: [email protected]
•    przekazując osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 lub wysyłając drogą pocztową na adres:
Muzeum Narodowe w Warszawie
Dział Spraw Pracowniczych
al. Jerozolimskie 3,  00-495 Warszawa.
 

Decyduje data wpływu oferty do muzeum (stempla pocztowego / osobistego dostarczenia).
W tytule maila lub na kopercie prosimy o wpisanie numeru referencyjnego ogłoszenia: „Oferta pracy – 21/12/MD/POPC”


INNE INFORMACJE
Miejsce wykonywania pracy na terenie Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Warszawie.
Oferty niespełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające numeru ogłoszenia lub zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane.
W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres e mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji.
Muzeum Narodowe w Warszawie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


TECHNIKI I METODY NABORU
•    weryfikacja nadesłanych ofert
•    rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydaci/ kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.
O terminach etapów naboru kandydaci/ kandydatki będą powiadamiani telefonicznie.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.  

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Warszawie przy al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa.
II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się za pomocą adresu email: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych wskazany w punkcie I powyżej.
III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane:
a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do dnia 22.12.2021 br. b) w celach przygotowania umowy o pracę, wypisania skierowania na badania lekarskie.
IV. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, b) sprostowania (poprawiania) swoich danych, c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.