Aktualności

Muzeum Narodowe w Warszawie poszukuje 2 kandydatek/kandydatów do pracy w Zbiorach Sztuki Starożytnej i Wschodniochrześcijańskiej

05-02-2020
Muzeum Narodowe w Warszawie poszukuje 2 kandydatek/kandydatów do pracy na stanowisku
ADIUNKT
w Zbiorach Sztuki Starożytnej i Wschodniochrześcijańskiej
 
WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 • wykształcenie wyższe magisterskie (kierunek archeologia ze specjalizacją klasyczną lub bliskowschodnią),
 • 2-letnie doświadczenie w pracy z obiektami muzealnymi, na podobnym stanowisku,
 • dobra znajomość sztuki starożytnej,
 • umiejętność tworzenia podpisów i opisów obiektów, zgodnie z zasadami obowiązującymi w muzealnictwie,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie (dodatkowy język obcy mile widziany),
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, odporność na stres,
 • systematyczność, dobra organizacja pracy, komunikatywność,
 • znajomość pracy z muzealnymi programami bazodanymi,
 • obsługa komputera (Word, Excel, Paint, Power Point, Outlook oraz Adobe Reader).
 
GŁÓWNE ZADANIA
 • praca przy powstającej nowej Galerii Sztuki Starożytnej, współpraca z projektantami i wykonawcami projektu galerii w zakresie wskazanym przez kuratora i kierownika projektu,
 • opracowywanie merytoryczne zbiorów,
 • przygotowywanie tekstów naukowych i popularyzatorskich,
 • współpraca z konserwatorami i fotografami,
 • przygotowywanie wniosków i przeprowadzanie postępowań zgodnie z Regulaminem zamówień publicznych MNW i ustawą Prawo zamówień publicznych,
 • porządkowanie i archiwizowanie dokumentacji prowadzonych projektów,
 
OFERUJEMY
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury i sztuki;
 • możliwość rozwoju osobistego i podwyższania kwalifikacji naukowych;
 • kontakt z zabytkami starożytnymi i doświadczenie w pracy z nimi;
 • ciekawe zadania wykonywane w przyjaznym zespole;
 • doskonałą, niekorporacyjną atmosferę pracy;
 • dużą samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania;
 • zatrudnienie w ramach umowy umowy o pracę;
 • rozpoczęcie okresu świadczenia pracy: kwiecień 2020 r.
 • wymiar czasu pracy: 8 godzin dziennie.
 
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 • życiorys/CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego i stażu pracy,
 • list motywacyjny,
 • kopia dyplomu,
 • certyfikaty, opinie, referencje,
 • poświadczenie znajomości języka obcego,
 • oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Muzeum Narodowe w Warszawie do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonych obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 • dokumenty należy złożyć do 23 lutego 2020r. do godziny 24.00,
 • adres do przesyłania aplikacji: w tytule: nabór Zbiory Sztuki Starożytnej i Wschod.,
 • decyduje data wpływu oferty do muzeum.
 
WARUNKI PRACY
 • miejsce wykonywania pracy na terenie Muzeum Narodowego w Warszawie (Gmach Główny).
 
INNE INFORMACJE
 • Oferty nie spełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane.
 • W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres e mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji.
 • Muzeum Narodowe w Warszawie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 
TECHNIKI I METODY NABORU
 • Weryfikacja nadesłanych ofert (1 etap) i rozmowa kwalifikacyjna (2 etap).
 • Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Wybrani kandydaci/ kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.
 • O terminach etapów naboru kandydaci/ kandydatki będą powiadamiani telefonicznie.
 • Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:
 
I. Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Warszawie przy al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa.
II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się za pomocą adresu email: iodo@mnw.art.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych wskazany w punkcie I powyżej.
III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane:
a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do dnia 31 marca br.
b) w celach przygotowania umowy o pracę, wypisania skierowania na badania lekarskie.
IV. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.