Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Archiwum

Specjalista/Specjalistka ds. Fotografii

26-10-2022
 
Muzeum Narodowe w Warszawie w związku z realizacją projektu pn. "Hereditas. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie" realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 2.3 "Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego", poddziałanie 2.3.2 "Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury", ogłasza nabór na stanowisko:
Specjalista/Specjalistka ds. Fotografii
 
Miejsce pracy: Muzeum Narodowe w Warszawie

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: [email protected] 

W tytule wiadomości prosimy o wpisanie numeru referencyjnego: "Oferta pracy – 2022/10/Foto/Hereditas"
 
 
WYMAGANIA NIEZBĘDNE
• udokumentowane – doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku; wymagane co najmniej 4 lata pracy przy digitalizacji – preferowane doświadczenie przy fotografowaniu – w sferze muzealnej/reklamowej/produktowej,
• doświadczenie w pracy ze studyjnym sprzętem oświetleniowym oraz innymi urządzeniami studyjnymi,
• znajomość zasad oświetlenia obiektów muzealnych w warunkach studyjnych,
• dobra znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem barwą (tworzeniem profili ICC)
• umiejętność współpracy w zespole w celu sprawnego przebiegu realizacji procesów digitalizacji,
• odpowiedzialność,
• umiejętność planowania i zdolności organizacyjne,
• co najmniej bierna znajomość języka angielskiego,
• obsługa programów graficznych Adobe Photoshop, Adobe Camera Raw, Capture One,
• obsługa komputera – programów MS Office  (Word, Excel).

 
GŁÓWNE ZADANIA
• wykonywanie fotografii o charakterze reprodukcyjnym i katalogowym obiektów muzealnych płaskich i przestrzennych,
• obróbka plików graficznych zgodnie z wymogami fotografii reprodukcyjnej dla obiektów płaskich,
• ewidencjonowanie fotografii zgodnie z wyznaczonym standardem.
 
 
OFERUJEMY
• możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury,
• ciekawe zadania wykonywane w przyjaznym i kreatywnym zespole,
• doskonałą atmosferę pracy,
• zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pierwsza umowa na 3 miesiące, druga na 1-rok,
• wymiar czasu pracy: pełen etat w wymiarze 8 godzin dziennie.

 
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
• CV/ życiorys,
• portfolio
• oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Muzeum Narodowe w Warszawie do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonych obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”
 
 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
• wysyłając je na adres mailowy: [email protected] ,
• lub przekazując osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–15:00 lub też wysyłając drogą pocztową na adres:
Muzeum Narodowe w Warszawie, Dział Spraw Pracowniczych, al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa,
• Decyduje data wpływu oferty do muzeum (stempla pocztowego / osobistego dostarczenia),
• W tytule maila lub na kopercie prosimy o wpisanie numeru referencyjnego ogłoszenia: "Oferta pracy – 2022/10/Foto/Hereditas".

 

 

WARUNKI PRACY
Miejsce wykonywania pracy na terenie Muzeum Narodowe w Warszawie.

 


INNE INFORMACJE
Oferty niespełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające numeru ogłoszenia lub zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane.
Życiorys/ CV, muszą być podpisane własnoręcznie.
W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres e mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji.
Muzeum Narodowe w Warszawie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

 

TECHNIKI I METODY NABORU
• weryfikacja nadesłanych ofert,
• rozmowa kwalifikacyjna.

 

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Wybrani kandydaci/ kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.

O terminach etapów naboru wskazani kandydaci/ kandydatki będą powiadamiani telefonicznie.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Warszawie przy al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa.
II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się za pomocą adresu email: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych wskazany w punkcie I powyżej.
III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane:
a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do dnia 30.10.2022 r.
b) w celach przygotowania umowy o pracę, wypisania skierowania na badania lekarskie.
IV. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, b) sprostowania (poprawiania) swoich danych, c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.