Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Archiwum

Specjalista ds. archiwizacji plików źródłowych

03-09-2021

 

 

Muzeum Narodowe w Warszawie w związku z realizacją projektu pn. „Hereditas. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”, ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalisty ds. archiwizacji plików źródłowych

Miejsce pracy: Muzeum Narodowe w Warszawie

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacja[malpa]mnw.art.pl

Termin składania aplikacji: do 12 września 2021 r.

W tytule maila lub na kopercie prosimy o wpisanie numeru referencyjnego ogłoszenia: „Oferta pracy – 2021/09/APZ/POPC”GŁÓWNE ZADANIA

1)    wsparcie przy bieżącej weryfikacji postępów w projekcie w zakresie wskaźników dotyczących ilości wykonanych zdjęć oraz rozmiaru zdigitalizowanego materiału – opracowywanie kwartalnych raportów,
2)    rozwój narzędzi związanych z zarządzaniem i archiwizacją zbiorów cyfrowych w celu optymalizacji procesu
3)    współpraca z pozostałymi pracownikami Działu IT w zakresie organizacji i zarządzania repozytorium cyfrowym w odniesieniu do zdigitalizowanych zasobów w ramach projektu
4)    weryfikacja zgodności nazw plików ze schematem,
5)    weryfikacja zgodności list sfotografowanych obiektów z kolekcjami w projekcie,
6)    potwierdzanie identyfikacji obiektów na zdjęciach,
7)    kontrola jakości wykonanych zdjęć cyfrowych zgodnie z przyjętą procedurą w MNW,
8)    archiwizacja plików cyfrowych zgodnie z przyjętą procedurą w MNW,
9)    wykonywanie kopii prezentacyjnych bądź zaplanowanie takiego procesu bez utraty jakości w porozumieniu z kierownikiem Działu Digitalizacji i Dokumentacji Wizualnej,
10)    rejestracja zdjęć w systemie muzealnym wraz z wymaganymi metadanymi opisowymi,
11)    uczestnictwo w pracach nad opracowaniem i wdrożeniem Systemu do ewidencji i zarządzania zbiorami,
12)    gromadzenie i archiwizacja wytworzonych dokumentów oraz danych  


WYMAGANIA
1)    Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku związanym z DAM – Digital Asset Management; wymagane udokumentowane co najmniej 2 letnie doświadczenie
2)    Wykształcenie wyższe na kierunku informatycznym lub graficznym
3)    umiejętność obsługi pakietu MS-Office (ze szczególnym uwzględnieniem MS-Excel),
4)    obsługa programów graficznych Photoshop, Xnview
5)    umiejętność współpracy w celu sprawnego przebiegu realizacji projektu
6)    znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem kolorem
7)    mile widziana znajomość zagadnień z obszaru historii i historii sztuki.


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
1)    życiorys/CV,
2)    oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.


OFERUJEMY
1)    możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury,
2)    ciekawe zadania wykonywane w przyjaznym i kreatywnym zespole,
3)    doskonałą atmosferę pracy,
4)    zatrudnienie w ramach umowy o pracę, (pierwsza umowa na 3 miesięczny okres próbny, druga umowa na 1 rok lub od razu na czas trwania projektu tj. do dnia 31 lipca 2023r.),
5)    wymiar czasu pracy pełen etat w wymiarze 8 godzin dziennie.


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Muzeum Narodowe w Warszawie do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonych obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
1)    dokumenty należy złożyć do: 12.09.2021 r.,
2)    wysyłając je na adres mailowy: [email protected]
3)    przekazując osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 lub wysyłając drogą pocztową na adres: Muzeum Narodowe w Warszawie, Dział Spraw Pracowniczych, al. Jerozolimskie 3,    00-495 Warszawa.
4)    Decyduje data wpływu oferty do muzeum (stempla pocztowego / osobistego dostarczenia).
5)    W tytule maila lub na kopercie prosimy o wpisanie numeru referencyjnego ogłoszenia: „Oferta pracy – 2021/09/APZ/POPC”


INNE INFORMACJE
Oferty niespełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające numeru ogłoszenia lub zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane.
W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres e mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji.
Muzeum Narodowe w Warszawie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


TECHNIKI I METODY NABORU
1)    weryfikacja nadesłanych ofert,
2)    rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydaci/ kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.
O terminach etapów naboru kandydaci/ kandydatki będą powiadamiani telefonicznie.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.  

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Warszawie przy al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa.
II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się za pomocą adresu email: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych wskazany w punkcie I powyżej.
III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane:
a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do dnia 30.09.2021 br. b) w celach przygotowania umowy o pracę, wypisania skierowania na badania lekarskie.
IV. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, b) sprostowania (poprawiania) swoich danych, c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego