Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Archiwum

Renowator /Renowatorka - obiekty metalowe i w technikach mieszanych

10-10-2022
 
Muzeum Narodowe w Warszawie w związku z realizacją projektu pn. "Hereditas. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie" realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 2.3 "Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego", poddziałanie 2.3.2 "Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury", ogłasza nabór na stanowisko:
Renowatora/Renowatorki - obiekty metalowe i w technikach mieszanych
 
Miejsce pracy: Muzeum w Nieborowie i Arkadii, oddział Muzeum Narodowego w Warszawie

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: [email protected] 

Termin składania aplikacji do: 30.11.2022 r.

W tytule wiadomości prosimy o wpisanie numeru referencyjnego: "Oferta pracy – 2022/10/Nieborów/Hereditas".
 
 
WYMAGANIA NIEZBĘDNE
• wykształcenie średnie plastyczne lub wyższe związane z konserwacją zabytków,
• doświadczenie w pracy w muzeum bezpośrednio przy obiektach, staż co najmniej 2 lata,
• umiejętności manualne i wiedza w zakresie: konserwacji prewencyjnej, drobnych zabiegów zabezpieczających,
• znajomość wymogów konserwatorskich oraz zasad bezpieczeństwa i ochrony zbiorów,
• zdolności w zakresie organizacji pracy i wiedza niezbędna do przygotowania warsztatu pracy i materiałów potrzebnych do jej wykonywania,
• odpowiedzialność,
• umiejętność współpracy w celu sprawnego przebiegu realizacji projektu,
• umiejętność planowania i zdolności organizacyjne,
• obsługa komputera – programów MS Office  (Word, Excel).

 
GŁÓWNE ZADANIA
• konserwatorskie przygotowanie obiektów do digitalizacji, wykonywanie zabiegów podstawowych dostosowanych do rodzaju obiektów i ich stanu zachowania jak m.in. czyszczenie,
• drobne zabiegi zabezpieczające na obiektach,
• zabezpieczenie obiektów po digitalizacji wg wskazań konserwatora,
• przygotowanie dokumentacji prac konserwatorskich wg standardu przygotowanego w projekcie,
• rejestracja ruchu obiektów przychodzących i opuszczających pracownię,
• uczestniczenie w pracach związku z realizacją projektu pn. "Hereditas. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie" realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 2.3 "Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego", poddziałanie 2.3.2 "Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury".

 
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
• życiorys/CV,
• kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
• kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
• oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Muzeum Narodowe w Warszawie do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonych obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”
 
OFERUJEMY
• możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury,
• ciekawe zadania wykonywane w przyjaznym i kreatywnym zespole,
• doskonałą atmosferę pracy,
• zatrudnienie w ramach umowy o pracę (czas trwania projektu do dnia 31.07.2023r.),
• wymiar czasu pracy pełen etat w wymiarze 6 godzin dziennie.
 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
• dokumenty należy złożyć do: 30.11.2022 r.
• wysyłając je na adres mailowy: [email protected] ,
• lub przekazując osobiście (również do Muzeum w Nieborowie i Arkadii) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–15:00 lub też wysyłając drogą pocztową na adres:
Muzeum Narodowe w Warszawie, Dział Spraw Pracowniczych, al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa,
• Decyduje data wpływu oferty do muzeum (stempla pocztowego / osobistego dostarczenia),
• W tytule maila lub na kopercie prosimy o wpisanie numeru referencyjnego ogłoszenia: "Oferta pracy – 2022/10/Nieborów/Hereditas".

 

WARUNKI PRACY
Miejsce wykonywania pracy na terenie Muzeum w Nieborowie i Arkadii, oddział Muzeum Narodowego w Warszawie.


INNE INFORMACJE
Oferty niespełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające numeru ogłoszenia lub zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane.
Życiorys/ CV, muszą być podpisane własnoręcznie.
W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres e mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji.
Muzeum Narodowe w Warszawie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

TECHNIKI I METODY NABORU
• weryfikacja nadesłanych ofert,
• rozmowa kwalifikacyjna.

 

Kandydaci/ kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.
O terminach etapów naboru kandydaci/ kandydatki będą powiadamiani telefonicznie.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Warszawie przy al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa.
II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się za pomocą adresu email: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych wskazany w punkcie I powyżej.
III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane:
a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do dnia 31.12.2022 r.
b) w celach przygotowania umowy o pracę, wypisania skierowania na badania lekarskie.
IV. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, b) sprostowania (poprawiania) swoich danych, c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.