Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Archiwum

Młodszy Specjalista ds. baz danych

15-11-2022
 
Muzeum Narodowe w Warszawie w związku z realizacją projektu pn. „Hereditas. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”, ogłasza nabór na stanowisko:
 
Młodszy Specjalista ds. baz danych 
 
Miejsce pracy: Muzeum Narodowe w Warszawie

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: [email protected] 

W tytule wiadomości prosimy o wpisanie numeru referencyjnego: „Oferta pracy – 2022/11/bazy/POPC”
 
GŁÓWNE ZADANIA

• Nadzór nad wdrożeniem i realizacją projektu informatycznego związanego z wdrożeniem systemu do zarządzania muzealiami;
• Kontrola jakości prac wdrożeniowych, zgłaszanie błędów i raportowanie realizacji projektu;
• Przegląd powdrożeniowy projektu;
• Wykonywanie testów i analiz funkcjonalnych systemu wdrażanego w ramach projektu w zakresie rozwiązań teleinformatycznych;
• Bieżące utrzymanie oraz monitoring środowiska wdrożonego systemu w szczególności zastosowanych rozwiązań bazodanowych (MsSQL) oraz obiektowego przechowywania danych;
• Współpraca z zespołami utrzymaniowymi oraz projektowymi;
• Optymalizacja wydajności oraz bezpieczeństwa środowiska;
• Diagnozowanie incydentów i problemów wydajnościowych wpływających na działanie aplikacji oraz systemu.
 
WYMAGANIA
 
• Wykształcenie wyższe o profilu informatycznym lub technicznym lub min. 2-letnie doświadczenie zawodowe o takim profilu;
• Wysoka znajomość zagadnień informatycznych z ogólnego zakresu baz danych, zarządzania plikami, komunikacji sieciowej, przechowywania danych, urządzeń sieciowych;
• Dobra znajomość baz danych i SQL, w tym doświadczenie w posługiwaniu się minimum 1 z wymienonych: PostgreSQL, Microsoft SQL, MySQL, Oracle, DB2;
• Umiejętność automatyzacji zadań;
• Umiejętność zarządzania plikami i bazami danych;
• Znajomość zagadnień sieciowych (podstawy zagadnień TCP/IP, udostępnianie zasobów, podstawowe protokoły)
• Samodzielne i analityczne myślenie, umiejętność sprawnego znajdowania rozwiązań problemów;
• Komunikatywność i dobra znajomość języka polskiego, a także języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej;
• Sprawne posługiwanie się pakietem MS Office;
• Gotowość do nauki i zdolność do szybkiego przyswajania nowej wiedzy i umiejętności;
• Sumienność i zaangażowanie;
• Umiejętność pracy zespołowej jak również samodzielnej.
 

MILE WIDZIANE


• Znajomość przynajmniej jednego języka skryptowego, umożliwiającego automatyzację zadań w pracy z plikami, bazami danych, udziałami sieciowymi;
• Doświadczenie w administrowaniu serwerem MsSQL, Apache, Ngnix, IIS;
• Doświadczenie w obszarze kopii zapasowych oraz przywracania środowiska po awarii;
• Znajomość podstawowych zagadnień administracyjnych systemu MS Windows, Linux;
• Znajomość platform wirtualizacyjnych (VMware) w zakresie utrzymania i administrowania wydzielonymi maszynami wirtualnymi;
• Znajomość systemów backupowych Commvault i Veeam;
• Umiejętność zarządzania pamięciami masowymi oraz obiektowymi systemami danych;
• Znajomość rozwiązań HCP w zakresie podstawowej administracji wydzielonymi namespace;
• Administracja rozwiązaniami obiektowymi HCP;
• Znajomość protokołu S3, pracy z http REST API;
• Wiedza z zakresu automatyzacji środowiska;
• Kreatywność w wykonywaniu zadań;
• Nastawienie na współpracę i otwartość na rozwój;
• Doświadczenie w prowadzeniu projektów;
• Doświadczenie w testowaniu aplikacji;
• Wysoka kultura osobista.

 
OFERUJEMY
 
• Pracę w dynamicznym zespole
• Bardzo dobre warunki pracy w tym umowę o pracę
• Udział w ciekawych i rozwojowych projektach
• Udział w szkoleniach specjalistycznych
• Nowoczesny stack technologiczny i otwartość na wdrażanie nowych rozwiązań
• Dużą samodzielność działania
• Pracę na dużej ilości danych, a co za tym idzie doświadczenie, które zaprocentuje w przyszłości
 
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Muzeum Narodowe w Warszawie do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonych obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 

• dokumenty należy złożyć do: 30.11.2022r., 

• wysyłając je na adres mailowy: [email protected] , lub przekazując osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–15:00 lub też wysyłając drogą pocztową na adres:
Muzeum Narodowe w Warszawie, Dział Spraw Pracowniczych, al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa,
• Decyduje data wpływu oferty do muzeum (stempla pocztowego / osobistego dostarczenia),
• W tytule maila lub na kopercie prosimy o wpisanie numeru referencyjnego ogłoszenia: „Oferta pracy – 2022/11/bazy/POPC”.

 

INNE INFORMACJE


Oferty niespełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające numeru ogłoszenia lub zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane.

 

Muzeum Narodowe w Warszawie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 

 

TECHNIKI I METODY NABORU


• weryfikacja nadesłanych ofert,
• rozmowa kwalifikacyjna.

 

Kandydaci/ kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.
O terminach etapów naboru kandydaci/ kandydatki będą powiadamiani telefonicznie.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Warszawie przy al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa.
II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się za pomocą adresu email: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych wskazany w punkcie I powyżej.
III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane:
a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do dnia 30.10.2022 r.
b) w celach przygotowania umowy o pracę, wypisania skierowania na badania lekarskie.
IV. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, b) sprostowania (poprawiania) swoich danych, c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.