Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Archiwum

Asystent/Asystentka Kierownika Projektu

06-04-2022

 

Muzeum Narodowe w Warszawie w związku z realizacją projektu pn. „Hereditas. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”, ogłasza nabór na stanowisko:

 
Asystenta/Asystentki Kierownika Projektu
 
W tytule maila lub na kopercie prosimy o wpisanie numeru referencyjnego ogłoszenia: „Oferta pracy – 2022/04/asys_kier/Hereditas”

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacja[malpa]mnw.art.pl
 
Termin składania aplikacji do: 18 kwietnia 2022 r.

 
GŁÓWNE ZADANIA
- pozyskiwanie danych i informacji od członków Zespołu projektowego, 
- prowadzenie spraw z zakresu obsługi administracyjno - biurowej projektu - bieżąca obsługa biura projektu,
- przygotowywanie dokumentacji formalnej oraz sprawozdań, raportów i informacji z realizacji projektu,
- dbanie o prawidłowy przepływ dokumentacji w projekcie,
- monitorowanie wskaźników produktu i rezultatu Projektu,
- udział w pracach zespołu realizującego projekt,
- prowadzenie ewidencji korespondencji projektowej oraz jej archiwizowanie,
- sporządzanie protokołów, notatek, raportów i innej wymaganej w projekcie dokumentacji,
- udział w przygotowaniu wniosków o płatność,
- ścisła współpraca z instytucjami finansującymi projekt,
- wprowadzanie danych do systemu SL2014 w zakresie otrzymanego dostępu,
- zastępowanie Kierownika projektu podczas jego nieobecności.

 
WYMAGANIA NIEZBĘDNE STAWIANE KANDYDATOM
- co najmniej 2-letni staż pracy (analogiczne stanowiska) 
- wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów 
- wiedza na temat cyklu zarządzania projektami w metodyce PRINCE2
- wiedza na temat Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jego obszarów wsparcia
- orientacja w zagadnieniach będących przedmiotem projektu tj. digitalizacja, cyfryzacja, udostępnianie;
- ogólna wiedza na temat Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (poddziałanie 2.3.2)
- wiedza z zakresu zasad funkcjonowania administracji publicznej 
- bardzo dobra znajomość MS Office, w szczególności Word i Excel
 
 
WYMAGANIA DODATKOWE
I.
- wykształcenie wyższe (preferowane administracja, zarządzanie, nauki ekonomiczne, społeczne, humanistyczne)
- ukończone kursy/szkolenia z zakresu funduszy europejskich 
- doświadczenie zawodowe związane z realizacją projektów realizowanych ze środków UE 
- znajomość zasad funkcjonowania i realizacji funduszy pomocowych UE, w tym wiedza nt. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa http://www.efs.gov.pl/20072013/;
- znajomość zasad kwalifikowalności kosztów w ramach projektów współfinansowanych z funduszy UE
- umiejętność pracy w systemie SL2014
- doświadczenie w pracy w sektorze kultury
II. 
- umiejętność pracy zespołowej
- skrupulatność i terminowość 
- bardzo dobra organizacja pracy
- umiejętność analitycznego myślenia i precyzyjnego formułowania wypowiedzi
- wysoka kultura osobista, umiejętności komunikacyjne, samodzielność
- umiejętność rozwiązywania konfliktów
 

OFERUJEMY
- pracę w jednym z niewielu w Polsce projektach digitalizacyjnych współfinansowanych ze środków UE 
- możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury,
- ciekawe zadania wykonywane w przyjaznym i kreatywnym zespole,
- doskonałą atmosferę pracy,
- zatrudnienie w ramach umowy o pracę, (pierwsza umowa na 3 miesięczny okres próbny, druga umowa na 1 rok lub od razu na czas trwania projektu tj. do dnia 31 lipca 2023 r.),
- wymiar czasu pracy pełen etat w wymiarze 8 godzin dziennie.
 
 
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy przekazać do: 18.04.2022r.,
- wysyłając je na adres mailowy: [email protected]
- lub przekazując osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 lub też wysyłając drogą pocztową na adres:
Muzeum Narodowe w Warszawie, Dział Spraw Pracowniczych,
al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa,
z dopiskiem: „Dział Spraw Personalnych”. 
 
Decyduje data wpływu oferty do muzeum (stempla pocztowego / osobistego dostarczenia)
 
W tytule maila lub na kopercie prosimy o wpisanie numeru referencyjnego ogłoszenia: „Oferta pracy – 2022/04/asys_kier/Hereditas”
 
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Muzeum Narodowe w Warszawie do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonych obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”
 
 
INNE INFORMACJE
Oferty nie spełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie posiadające zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane.
W ofercie prosimy podać dane kontaktowe, adres e mail, nr telefonu.
 
Muzeum Narodowe w Warszawie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 
Muzeum Narodowe w Warszawie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 
 
TECHNIKI I METODY NABORU
- weryfikacja nadesłanych ofert,
- rozmowa kwalifikacyjna
 
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Wybrani kandydaci/ kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.
 
O terminach etapów naboru kandydaci/kandydatki będą powiadamiani telefonicznie.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:
 
I. Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Warszawie przy al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa.
 
II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się za pomocą adresu email: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych wskazany w punkcie I powyżej.
 
III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane:
a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji  do dnia 12.05.2022 br.
b) w celach przygotowania umowy o pracę, wypisania skierowania na badania lekarskie.
 
IV. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.