Aktualności

Muzeum Narodowe w Warszawie poszukuje kandydatki/kandydata do pracy w Dziale Edukacji

20-12-2019
Muzeum Narodowe w Warszawie poszukuje kandydatki/kandydata do pracy na stanowisku
ADIUNKT (koordynator projektów edukacyjnych)
w Dziale Edukacji
 
Muzeum Narodowe w Warszawie poszukuje kandydatki/kandydata do pracy na stanowisku adiunkt (koordynator projektów edukacyjnych) w Dziale Edukacji w związku z realizacją projektu pn. Rearanżacja stałej ekspozycji Galerii Sztuki Starożytnej Muzeum Narodowego w Warszawie dofinansowanego w ramach Działania 8.1 VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014─2020.
 
WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 • wykształcenie wyższe magisterskie (kierunek archeologia lub inne pokrewne np. historia sztuki, kulturoznawstwo, polonistyka),
 • dobra znajomość historii sztuki polskiej i powszechnej, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie,
 • 2-letnie doświadczenie w zakresie koordynacji programów edukacyjnych w instytucji kultury,
 • doświadczenie w zakresie popularyzacji sztuki i kultury;
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie (dodatkowy język obcy mile widziany),
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, odporność na stres,
 • systematyczność, dobra organizacja pracy, komunikatywność,
 • obsługa (Word, Excel, Paint, Power Point, Outlook oraz Adobe Reader).
 
GŁÓWNE ZADANIA
 • koordynowanie prac związanych z programem kulturalno-edukacyjnym dla Galerii Sztuki Starożytnej (udział w pracach zespołu projektowego, współpraca z innymi działami muzeum, odpowiedzialność za przebieg procedur administracyjnych i obieg dokumentacji finansowej),
 • nadzór i koordynacja zadań w zakresie oferty programowej Galerii poprzez ścieżki: wirtualną, edukacyjną, familijną, zaangażowania, obcojęzyczną, profesjonalną i specjalną.
 • nadzór merytoryczny nad lekcjami muzealnymi, oprowadzaniami, warsztatami i innymi zajęciami odbywającymi się w Galerii Sztuki Starożytnej,
 • opracowywanie wytycznych do lekcji muzealnych i oprowadzeń dotyczących sztuki starożytnej,
 • szkolenia edukatorów w zakresie sztuki starożytnej, w tym sprawdzanie scenariuszy i hospitacja zajęć,
 • opracowywanie druków, kart edukacyjnych i innych pomocy dydaktycznych dotyczących sztuki starożytnej,
 • opracowywanie merytoryczne i koordynacja programów edukacyjnych towarzyszących wystawom czasowym,
 • opracowywanie merytoryczne i koordynacja kursu historii sztuki „Wielcy twórcy”,
 • koordynacja prac nad utrzymaniem i rozbudową systemu audioprzewodników do galerii stałych i wystaw czasowych w Muzeum,
 • przygotowywanie wniosków i przeprowadzanie postępowań zgodnie z Regulaminem zamówień publicznych MNW i ustawą Prawo zamówień publicznych,
 • przygotowywanie i procedowanie umów z partnerami zewnętrznymi,
 • porządkowanie i archiwizowanie dokumentacji prowadzonych projektów. 
 
OFERUJEMY
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury i sztuki;
 • ciekawe zadania wykonywane w przyjaznym zespole;
 • doskonałą, niekorporacyjną atmosferę pracy;
 • dużą samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania;
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
 • rozpoczęcie okresu świadczenia pracy: styczeń 2020 r.
 • wymiar czasu pracy: 8 godzin dziennie.
 
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 • życiorys/CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego i stażu pracy,
 • autoprezentacja w formie krótkiego tekstu (maks. 1800 znaków ze spacjami),
 • kopia dyplomu,
 • certyfikaty, opinie, referencje,
 • poświadczenie znajomości języka obcego,
 • oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Muzeum Narodowe w Warszawie do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonych obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 • dokumenty należy złożyć do dnia 31.12.2019 r. do godziny 24.00,
 • adres do przesyłania aplikacji: w tytule: nabór Dział Edukacji,
 • decyduje data wpływu oferty na skrzynkę muzealną.
 
WARUNKI PRACY
 • miejsce wykonywania pracy na terenie Muzeum Narodowego w Warszawie (Gmach Główny).
 
INNE INFORMACJE
 • Oferty nie spełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane.
 • W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres e mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji.
 • Muzeum Narodowe w Warszawie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 
TECHNIKI I METODY NABORU
 • Weryfikacja nadesłanych ofert (1 etap) i rozmowa kwalifikacyjna (2 etap).
 • Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Wybrani kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.
 • O terminach etapów naboru kandydaci/ kandydatki będą powiadamiani telefonicznie.
 • Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:
 
I. Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Warszawie przy al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa.
II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się za pomocą adresu email: lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych wskazany w punkcie I powyżej.
III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane:
a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do dnia 30.08.2020r.
b) w celach przygotowania umowy o pracę, wypisania skierowania na badania lekarskie.
IV. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.