Aktualności

Muzeum Narodowe w Warszawie poszukuje dwóch osób na stanowisko asystenta konserwatorskiego / asystentki konserwatorskiej

18-02-2019

 

Muzeum Narodowe w Warszawie poszukuje dwóch osób na stanowisko asystenta konserwatorskiego / asystentki konserwatorskiej w związku z realizacją projektu pn. Rearanżacja stałej ekspozycji Galerii Sztuki Starożytnej Muzeum Narodowego w Warszawie dofinansowanego w ramach Działania 8.1 VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014─2020.


WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie wyższe, magisterskie kierunkowe – absolwent/absolwentka Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki o specjalizacji konserwacji rzeźby kamiennej i elementów architektonicznych,
 • udokumentowane doświadczenie zawodowe (certyfikaty, rekomendacje, opinie, staże) pracy z obiektami zabytkowymi (antycznymi): w szczególności rzymskimi i egipskimi, wykonanymi z: marmuru, alabastru, piaskowca, wapienia, stiuku, także  polichromowanymi; wykonanymi w technice mieszanej w tym z kamieni półszlachetnych i kości zwierzęcych; ceramicznymi w tym dekorowanymi angobą, firnisem, glazurą,
 • umiejętność planowania i zdolności organizacyjne,
 • odpowiedzialność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • obsługa komputera – programów MS Office (Word, Excel),
 • znajomość jednego z wymienionych języków obcych: angielski, niemiecki, francuski w stopniu komunikatywnym.

 

GŁÓWNE ZADANIA

 • tworzenie programów konserwacji obiektów i ich realizacja poprzez wykonywanie prac konserwatorsko-restauratorskich zgodnych z profilem pracowni,
 • wykonywanie poleceń przełożonego – Kierownika pracowni konserwatorskiej – szczególnie dotyczących wyboru obiektu do konserwacji, metod oraz rodzajów zabiegów konserwatorskich oraz stały kontakt i konsultacja z Kierownikiem,
 • uczestniczenie w przygotowywaniu projektów badawczo-konserwatorskich do obiektów przewidzianych w projekcie Rearanżacja stałej ekspozycji Galerii Sztuki Starożytnej Muzeum Narodowego w Warszawie jest dofinansowany w ramach Działania 8.1 VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014─2020,
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa zbiorów,
 • prowadzenie dokumentacji konserwatorskiej: opisowej i fotograficznej konserwowanych obiektów,
 • wnioskowanie o zwoływanie i udział w komisjach konserwatorskich,
 • współpraca z Laboratorium w zakresie metod i środków stosowanych w konserwacji, badań technologicznych obiektów,
 • sprawowanie nadzorów konserwatorskich przy przemieszczaniu obiektów, pakowaniu i transporcie.


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • życiorys/CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych,
 • oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Narodowe w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”.

 

OFERUJEMY

 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury,
 • ciekawe zadania wykonywane w przyjaznym i kreatywnym zespole,
 • doskonałą, niekorporacyjną atmosferę pracy,
 • wynagrodzenie brutto min. 3.285,00 zł ─ max. 3.439,00 zł brutto miesięcznie (w zależności od stażu pracy),
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę na czas trwania projektu tj. do dnia 30 września 2019 r.,
 • wymiar czasu pracy: pełen etat w wymiarze 6 godzin dziennie.


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • dokumenty należy złożyć do: 22 lutego 2019.r.,
 • decyduje data wpływu oferty do Muzeum (stempla pocztowego / osobistego dostarczenia),
 • miejsce składania dokumentów:

Muzeum Narodowe w Warszawie
Dział Spraw Pracowniczych
al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa
z dopiskiem: Oferta pracy – 2019/1/POIiŚ

 • oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00–15.00 lub wysłać pocztą na podany wyżej adres.


WARUNKI PRACY

 • Miejsce wykonywania pracy na terenie Oddziału Muzeum Rzeźby im. X. Dunikowskiego w Królikarni.
 • Praca asystenta konserwatorskiego/asystentki konserwatorskiej w budynku nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych.
 • Brak podjazdu do budynku i windy dla wózków inwalidzkich.
 • Praca częściowo w magazynach i w galerii.
 • Wysiłek fizyczny przy przenoszeniu obiektów w trakcie konserwacji oraz zdolność do pracy na wysokości do 3 metrów.


INNE INFORMACJE

 • Oferty nie spełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające numeru ogłoszenia lub zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane.
 • Życiorys/CV, muszą być podpisane własnoręcznie.
 • W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres e mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji.
 • Muzeum Narodowe w Warszawie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


TECHNIKI I METODY NABORU

 • weryfikacja nadesłanych ofert,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Wybrani kandydaci/ kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.
O terminach etapów naboru kandydaci/ kandydatki będą powiadamiani telefonicznie.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.


Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:
I. Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Warszawie przy al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa.
II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się za pomocą adresu email: lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych wskazany w punkcie I powyżej.
III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane:
  a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji  do dnia 28 lutego 2019r.
  b) w celach przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody
IV. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:
  a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  b) sprostowania (poprawiania) swoich danych
  c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
  d) przenoszenia danych
  e) wniesienia skargi do organu nadzorczego