Aktualności

Muzeum Narodowe w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko konserwatora/ konserwatorki

24-11-2017

 

 

Muzeum Narodowe w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko konserwatora/ konserwatorki

w związku z realizacją projektu Rearanżacja stałej ekspozycji Galerii Sztuki Starożytnej Muzeum Narodowego w Warszawie” dofinansowanego w ramach Działania 8.1 VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014─2020.

 


WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie wyższe, magisterskie kierunkowe – absolwent/absolwentka Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki o specjalizacji konserwacji rzeźby kamiennej i elementów architektonicznych,
 • udokumentowane doświadczenie zawodowe (certyfikaty, rekomendacje, opinie, staże) pracy z obiektami zabytkowymi (antycznymi): w szczególności rzymskimi i egipskimi, wykonanymi z: marmuru, alabastru, piaskowca, wapienia, stiuku, także  polichromowanymi; wykonanymi w technice mieszanej w tym z kamieni półszlachetnych i kości zwierzęcych; ceramicznymi w tym dekorowanymi angobą, firnisem, glazurą,
 • doświadczenie zawodowe min. 5 lat, w tym przynajmniej 3 lata na podobnym stanowisku,
 • umiejętność planowania i zdolności organizacyjne,
 • odpowiedzialność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • obsługa komputera -programów MS Office (Word, Excel),
 • znajomość jednego z wymienionych języków obcych: angielski, niemiecki, francuski w stopniu komunikatywnym.


GŁÓWNE ZADANIA

 • tworzenie programów konserwacji obiektów i ich realizacja poprzez wykonywanie prac konserwatorsko-restauratorskich zgodnych z profilem pracowni,
 • uczestniczenie w przygotowywaniu projektów badawczo-konserwatorskich do obiektów przewidzianych w projekcie Rearanżacja stałej ekspozycji Galerii Sztuki Starożytnej Muzeum Narodowego w Warszawie” jest dofinansowany w ramach Działania 8.1 VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014─2020,
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa zbiorów,
 • prowadzenie dokumentacji konserwatorskiej: opisowej i fotograficznej konserwowanych obiektów,
 • wnioskowanie o zwoływanie i udział w komisjach konserwatorskich,
 • współpraca z Laboratorium w zakresie metod i środków stosowanych w konserwacji, badań technologicznych obiektów,
 • sprawowanie nadzorów konserwatorskich przy przemieszczaniu obiektów, pakowaniu i transporcie.


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • życiorys/CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych,
 • oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Muzeum Narodowe w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.)”.
 

OFERUJEMY

 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury,
 • ciekawe zadania wykonywane w przyjaznym i kreatywnym zespole,
 • doskonałą, niekorporacyjną atmosferę pracy,
 • wynagrodzenie brutto min. 3250 zł - max. 4000 zł (w zależności od stażu pracy),
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pierwsza umowa na 3-miesięczny okres próbny, druga umowa na czas trwania projektu tj. do dnia 28 lutego 2019r.,
 • wymiar czasu pracy pełen etat w  wymiarze 6 godzin dziennie.


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • dokumenty należy złożyć do: 08.12.2017 r., decyduje data wpływu oferty do muzeum (stempla pocztowego / osobistego dostarczenia),
 • miejsce składania dokumentów:

    Muzeum Narodowe w Warszawie
    Dział Spraw Pracowniczych
    al. Jerozolimskie 3
    00-495 Warszawa

 • z dopiskiem: Oferta pracy – 2017/1/POIiŚ
 • oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-15.00 lub wysłać pocztą na podany wyżej adres


WARUNKI PRACY

Miejsce wykonywania pracy na terenie Oddziału Muzeum Rzeźby im. X. Dunikowskiego w Królikarni.

 • Praca konserwatora/konserwatorki w budynku nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych.
 • Brak podjazdu do budynku i windy dla wózków inwalidzkich.
 • Praca częściowo w magazynach i w galerii.
 • Wysiłek fizyczny przy przenoszeniu obiektów w trakcie konserwacji oraz zdolność do pracy na wysokości do 3 metrów.


INNE INFORMACJE

Oferty nie spełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające numeru ogłoszenia lub zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane.

Życiorys/ CV, muszą być podpisane własnoręcznie.

W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres e mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji.
Muzeum Narodowe w Warszawie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 


TECHNIKI I METODY NABORU

 • weryfikacja nadesłanych ofert,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydaci/ kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.
O terminach etapów naboru kandydaci/ kandydatki będą powiadamiani telefonicznie.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.