Dyrekcja

prof. dr hab. Jerzy Miziołek
Dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie
 
Profesor zwyczajny w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Tradycji Antyku w Sztukach Wizualnych. Absolwent historii sztuki i archeologii klasycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz archeologii chrześcijańskiej na Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana w Rzymie. Doktorat uzyskał w 1987, a habilitację w 1996 roku. Odbył stypendium w londyńskim Instytucie Warburga (Saxl Fund, 1989) a po uzyskaniu doktoratu – stypendium J. Paula Getty’ego w dziedzinie historii sztuki i nauk humanistycznych (1991) oraz Andrew W. Mellon Foundation w Villa I Tatti (Ośrodek Badań nad Włoskim Renesansem, Uniwersytet Harvarda, 1994/1995). Był także czterokrotnym stypendystą Narodowej Galerii Sztuki w Waszyngtonie (stypendium im. Paula Mellona, Ośrodek Zaawansowanych Badań nad Sztukami Wizualnymi, 1996, 1997, 1998 i 2001) oraz Getty Research Institute (2006). Od 1992 roku prowadzi zajęcia ze sztuki włoskiego renesansu oraz tradycji antyku w sztukach wizualnych XVIII i XIX wieku. Napisał blisko 200 artykułów i recenzji opublikowanych w czasopismach naukowych: „Journal of the Warburg Institute”, „Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz”, „Prospettiva”, „Renaissance Studies”, „I Tatti Studies”, „Fontes”, „Iconographica”, „Pegasus”, „Arte Cristiana”, „Arte Lombarda”. Jest autorem 12 książek, m.in.: Sol verus: studia nad ikonografią Chrystusa w sztuce pierwszego tysiąclecia (1991); Soggetti classici sui cassoni fiorentini alla vigilia del Rinascimento [Tematy klasyczne na florenckich cassoni u progu renesansu] (1996); Chopin among Artists and Scholars [Chopin wśród artystów i uczonych] (2010); The Villa Laurentina of Pliny the Younger in an Eighteenth-Century Vision [Villa Laurentina Pliniusza Młodszego w XVIII-wiecznej wizji] (2016); Nel segno di „Quo vadis?”. Roma ai tempi di Nerone e dei primi martiri nelle opere di Sienkiewicz, Siemiradzki, Styka e Smuglewicz [Pod znakiem Quo vadis? Rzym w czasach Nerona i pierwszych męczenników w dziełach Sienkiewicza, Siemiradzkiego, Styki i Smuglewicza] (2017). Pod jego redakcją ukazały się m.in. Falsifications in Polish Collections and Abroad [Falsyfikaty w kolekcjach polskich i zagranicznych] (2001) i Chopin e l’Italia [Chopin i Italia] (2015).