Dyrekcja

prof. dr hab. Jerzy Miziołek
Dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie
 
Profesor zwyczajny w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Tradycji Antyku w Sztukach Wizualnych. Absolwent historii sztuki i archeologii klasycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz archeologii chrześcijańskiej na Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana w Rzymie. Doktorat uzyskał w 1987, a habilitację w 1996 roku. Odbył stypendium w londyńskim Instytucie Warburga (Saxl Fund, 1989) a po uzyskaniu doktoratu – stypendium J. Paula Getty’ego w dziedzinie historii sztuki i nauk humanistycznych (1991) oraz Andrew W. Mellon Foundation w Villa I Tatti (Ośrodek Badań nad Włoskim Renesansem, Uniwersytet Harvarda, 1994/1995). Był także czterokrotnym stypendystą Narodowej Galerii Sztuki w Waszyngtonie (stypendium im. Paula Mellona, Ośrodek Zaawansowanych Badań nad Sztukami Wizualnymi, 1996, 1997, 1998 i 2001) oraz Getty Research Institute (2006). Od 1992 roku prowadzi zajęcia ze sztuki włoskiego renesansu oraz tradycji antyku w sztukach wizualnych XVIII i XIX wieku. Napisał blisko 200 artykułów i recenzji opublikowanych w czasopismach naukowych: „Journal of the Warburg Institute”, „Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz”, „Prospettiva”, „Renaissance Studies”, „I Tatti Studies”, „Fontes”, „Iconographica”, „Pegasus”, „Arte Cristiana”, „Arte Lombarda”. Jest autorem 12 książek, m.in.: Sol verus: studia nad ikonografią Chrystusa w sztuce pierwszego tysiąclecia (1991); Soggetti classici sui cassoni fiorentini alla vigilia del Rinascimento [Tematy klasyczne na florenckich cassoni u progu renesansu] (1996); Chopin among Artists and Scholars [Chopin wśród artystów i uczonych] (2010); The Villa Laurentina of Pliny the Younger in an Eighteenth-Century Vision [Villa Laurentina Pliniusza Młodszego w XVIII-wiecznej wizji] (2016); Nel segno di „Quo vadis?”. Roma ai tempi di Nerone e dei primi martiri nelle opere di Sienkiewicz, Siemiradzki, Styka e Smuglewicz [Pod znakiem Quo vadis? Rzym w czasach Nerona i pierwszych męczenników w dziełach Sienkiewicza, Siemiradzkiego, Styki i Smuglewicza] (2017). Pod jego redakcją ukazały się m.in. Falsifications in Polish Collections and Abroad [Falsyfikaty w kolekcjach polskich i zagranicznych] (2001) i Chopin e l’Italia [Chopin i Italia] (2015). 
 

 

 

mgr Robert Kukiełka
Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania
 
Magister ekonomii, specjalista w zakresie zarządzania finansami publicznymi  w jednostkach budżetowych oraz bezpieczeństwa w spółkach skarbu państwa. Absolwent podyplomowych studiów europejskich na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie w Maastricht, studiów z audytu strategicznego, zarządzania organizacją, rachunkowości, kontroli finansowej oraz zarządzania bezpieczeństwem. Odbył wiele szkoleń i konferencji międzynarodowych między innymi we Francji, Holandii, Niemczech, Hiszpanii, Danii, Szwecji, Islandii, USA i Kanadzie. Przez wiele lat w Komendzie Stołecznej Policji pełnił funkcję Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji oraz Głównego Księgowego – Naczelnika Wydziału Finansów i Budżetu, gdzie odpowiadał za dysponowanie i zarządzanie środkami publicznymi w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, funduszy celowych i pomocowych oraz nadzorował całość zagadnień z zakresu inwestycji, zamówień publicznych, teleinformatyki, zaopatrzenia, transportu i medycyny pracy. Przez trzy lata pracował w Organizacji Narodów Zjednoczonych z czego dwa lata Kwaterze Głównej ONZ w Sarajewie, gdzie pełnił również funkcję Dowódcy Kontyngentu Policyjnego na Misji ONZ w Bośni i Hercegowinie. Współuczestniczył w tworzeniu Muzeum Policji w Pałacu Mostowskich, które jako Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie, przez wiele lat aktywnie wspierał. W 2013 roku Minister Spraw Wewnętrznych nadał mu status weterana działań poza granicami kraju. Odznaczony medalem ONZ za Służbę dla Pokoju, odznaczeniami państwowymi i resortowymi.   
 
 
Dr Katarzyna Wagner
Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
 
W latach 2010–2018 kustosz w Muzeum Warszawy, członkini zespołu kuratorów ds. wystawy głównej i kurator Gabinetu Rysunków Architektonicznych. Od 2017 r. pracownik naukowy Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Redaktor naczelna rocznika „Almanach Warszawy” (do 2018 r.), członek Rady Naukowej oraz sekretarz ds. naukowych i dydaktycznych Instytutu Historycznego UW. Od grudnia 2018 r. do lipca 2019 r. pełnomocnik Dyrektora MNW ds. naukowo-badawczych. Stypendystka m.in. Uniwersytetu Wiedeńskiego i The Robert Anderson Trust w Londynie. Prowadziła wykłady m.in. w Instytucie Polskim w Rzymie i na Uniwersytecie Iberoamericana w Meksyku. Prelegentka na kilkudziesięciu konferencjach (m.in. w Londynie, Berlinie, Kopenhadze, Bukareszcie), prowadząca wykłady i warsztaty z zakresu tworzenia ekspozycji muzealnych. Autorka i współautorka książek oraz artykułów naukowych (m.in. publikowanych w „Codrul Cosminului”, „Kronice Zamkowej”, „Saeculum Christianum”). Laureatka nagród z zakresu muzealnictwa (Sybilla, Wierzba, Klio). Członkini stowarzyszeń muzealnych i historycznych, m.in. The International Council of Museums (ICOM), Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Svenska Historiska Föreningen, European Association for Urban History, Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym. Jej muzealnicze zainteresowania badawcze koncentrują się zarówno wokół zagadnień historycznych (m.in. dzieje muzealnictwa i kolekcjonerstwa), jak i współczesnych (miejsce muzeów w przestrzeni publicznej, badanie publiczności).