Aktualności

Nabór na stanowisko asystenta muzealnego w Dziale Inwentarzy (1)

17-06-2019
Muzeum Narodowe w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko asystenta muzealnego w Dziale Inwentarzy. 
 
WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 • wykształcenie wyższe humanistyczne, preferowane kierunki: historia sztuki, historia, kulturoznawstwo lub studia podyplomowe związane z działalnością podstawową Muzeum,
 • doświadczenie w zakresie ewidencji i przechowywania zbiorów (min. rok stażu pracy);
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet;
 • bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania muzeów, ewidencjonowania, przenoszenia i zabezpieczania zbiorów;
 
WYMAGANIA DODATKOWE
 • znajomość innego języka obcego;
 • znajomość programów do ewidencjonowania zbiorów muzealnych,
 • samodzielność;
 • dyspozycyjność;
 • odpowiedzialność;
 • umiejętność pracy w zespole. 
 
GŁÓWNE ZADANIA
 • obsługa długoterminowych użyczeń muzealiów i prowadzenie stosownej dokumentacji i korespondencji z tym związanej;
 • pełnienie obowiązków Sekretarza Komisji ds. Darów, Zakupów i Wyceny Muzealiów;
 • udział w komisyjnych kontrolach zgodności wpisów dokumentacji ewidencyjnej ze stanem faktycznym zbiorów;
 • sporządzanie tematycznych raportów i sprawozdań związanych z wykonywanymi czynnościami;
 • przygotowywanie dokumentacji powstającej w Dziale Inwentarzy do archiwizacji i oprawy introligatorskiej.
 • wytwarzanej przy realizacji wystaw.
 
OFERUJEMY
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury i sztuki;
 • ciekawe zadania wykonywane w przyjaznym zespole;
 • doskonałą, niekorporacyjną atmosferę pracy;
 • dużą samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania;
 • zatrudnienie na umowę o pracę, w pełnym wymiarze godzin.
 • wynagrodzenie brutto min.3285 zł (w zależności od stażu pracy), zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pierwsza umowa na 3 miesięczny okres próbny, druga umowa na 1 rok lub na czas nieokreślony,
 • rozpoczęcie okresu świadczenia pracy lipiec/sierpień 2019r.
 • wymiar czasu pracy pełen etat w wymiarze 8 godzin dziennie.
 
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 • życiorys/CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego i stażu pracy,
 • oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Muzeum Narodowe w Warszawie do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonych obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 • dokumenty należy złożyć do dnia 30.06.2019 br. do godziny 19.00,
 • adres do przesyłania aplikacji: mbienias@mnw.art.pl   w tytule nabór na asystenta 1,
 • decyduje data wpływu oferty do muzeum. 
 
WARUNKI PRACY
 • Miejsce wykonywania pracy na terenie Muzeum Narodowego w Warszawie i jego oddziałach.
 
INNE INFORMACJE
 • Oferty nie spełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane.
 • W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres e mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji.
 • Muzeum Narodowe w Warszawie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 
TECHNIKI I METODY NABORU
 • weryfikacja nadesłanych ofert,
 • rozmowa kwalifikacyjna.
 • Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Wybrani kandydaci/ kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.
 • O terminach etapów naboru kandydaci/ kandydatki będą powiadamiani telefonicznie.
 • Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:
 
I. Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Warszawie przy al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa.
II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się za pomocą adresu email: iodo@mnw.art.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych wskazany w punkcie I powyżej.
III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane:
a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji  do dnia 10.07. br.
b) w celach przygotowania umowy o pracę, wypisania skierowania na badania lekarskie.
IV. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.