Aktualności

Muzeum Narodowe w Warszawie poszukuje specjalisty/-tki ds. koordynowania projektów muzealnych

14-05-2019
Muzeum Narodowe w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko specjalistki/specjalisty ds. koordynowania projektów muzealnych
 
WYMAGANIA NIEZBĘDNE
wykształcenie wyższe,
ukończone szkolenie w zakresie zarządzania projektami według metodyki PRINCE2,
minimum 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami, 
znajomość języka angielskiego,
doświadczenie w prowadzeniu projektów,
komunikatywność i umiejętność oraz doświadczenie w zarządzaniu zespołem,
umiejętność planowania i organizowania pracy własnej,
zdolność sprawnego realizowania wielu zadań, ustalania priorytetów,
znajomość MS Office, w szczególności MS Word i MS Excel.
 
GŁÓWNE ZADANIA
odpowiedzialność za koordynację zatwierdzonych projektów,
wspomaganie procesów planowania i realizacji projektów,
monitorowanie postępu prac przy projektach oraz odbieranie produktów cząstkowych od  kierowników projektów,
udzielanie wsparcia merytorycznego kierownikom projektów w zakresie opracowania karty projektu, harmonogramu, budżetowania, potencjalnych ryzy projektowych, 
podejmowanie działań korygujących w przypadku stwierdzenia odchyleń od planu projektu,
raportowanie o postępach w pracy, 
planowanie i zlecanie prac przygotowawczych zgodnie z  harmonogramem projektów na dany rok,
nadzorowanie i egzekwowanie przestrzegania metodyki prowadzenia projektu,
 
OFERUJEMY
możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury,
ciekawe zadania wykonywane w przyjaznym i kreatywnym zespole,
doskonałą, niekorporacyjną atmosferę pracy,
wynagrodzenie brutto max. 4590 zł (w zależności od stażu pracy), zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pierwsza umowa na 3 miesięczny okres próbny, druga umowa na 1 rok lub na czas nieokreślony
rozpoczęcie okresu świadczenia pracy 1 czerwca 2019r.
wymiar czasu pracy pełen etat w wymiarze 8 godzin dziennie.
 
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
życiorys/CV,
kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego,
kopia certyfikatu PRINCE2,
oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Muzeum Narodowe w Warszawie do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonych obecnie, jak też w przyszłości, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
dokumenty należy złożyć do 22 maja br. do godziny 19.00,
adres do przesyłania aplikacji: klatosinska@mnw.art.pl, w tytule: nabór na koordynatora,
decyduje data wpływu oferty do muzeum. 
 
WARUNKI PRACY
Miejsce wykonywania pracy na terenie Muzeum Narodowego w Warszawie i jego oddziałach.
 
INNE INFORMACJE
Oferty nie spełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające numeru ogłoszenia lub zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane.
Życiorys/ CV, muszą być podpisane własnoręcznie.
W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres e mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji.
 
Muzeum Narodowe w Warszawie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 
TECHNIKI I METODY NABORU
weryfikacja nadesłanych ofert,
rozmowa kwalifikacyjna.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Wybrani kandydaci/ kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.
O terminach etapów naboru kandydaci/ kandydatki będą powiadamiani telefonicznie.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:
 
I. Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Warszawie przy al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa.
II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się za pomocą adresu email: iodo@mnw.art.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych wskazany w punkcie I powyżej.
III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane:
a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji  do dnia 10 czerwca br.
b) w celach przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody
IV. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
d) przenoszenia danych
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.