Aktualności

Muzeum Narodowe w Warszawie poszukuje specjalisty/-tki ds. fotografowania

26-03-2019
Muzeum Narodowe w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. fotografowania/specjalistki ds. fotografowania 
 
 
WYMAGANIA NIEZBĘDNE
udokumentowane – doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku; wymagane co najmniej 4 lata pracy przy digitalizacji – preferowane doświadczenie przy fotografowaniu – w sferze muzealnej/reklamowej/produktowej lub 2 lata doświadczenia i wykształcenie o kierunku fotograficznym,
doświadczenie w pracy ze studyjnym sprzętem oświetleniowym oraz innymi urządzeniami studyjnymi,
znajomość zasad oświetlenia obiektów muzealnych w warunkach studyjnych,
znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem kolorem,
odpowiedzialność,
umiejętność współpracy w zespole w celu sprawnego przebiegu realizacji procesów digitalizacji,
umiejętność planowania i zdolności organizacyjne,
co najmniej bierna znajomość języka angielskiego,
obsługa programów graficznych Adobe Photoshop, Adobe Camera Raw, Capture One
obsługa komputera – programów MS Office  (Word, Excel).
 
 
GŁÓWNE ZADANIA
wykonywanie fotografii o charakterze dokumentacyjnym obiektów muzealnych,
obróbka plików graficznych zgodnie z wymogami fotografii reprodukcyjnej,
ewidencjonowanie fotografii zgodnie z wyznaczonym standardem,
 
 
OFERUJEMY
możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury,
ciekawe zadania wykonywane w przyjaznym i kreatywnym zespole,
doskonałą, niekorporacyjną atmosferę pracy,
wynagrodzenie brutto min. 6000 zł (w zależności od stażu pracy), zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pierwsza umowa na 3 miesięczny okres próbny, druga umowa na 1 rok lub na czas nieokreślony
rozpoczęcie okresu świadczenia pracy  20.05.2019.
wymiar czasu pracy pełen etat w wymiarze 8 godzin dziennie.
 
 
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
życiorys/CV,
kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego,
oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Muzeum Narodowe w Warszawie do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonych obecnie, jak też w przyszłości. 
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
dokumenty należy złożyć do: 12 kwietnia 2019r
decyduje data wpływu oferty do muzeum (stempla pocztowego / osobistego dostarczenia),
miejsce składania dokumentów:
Muzeum Narodowe w Warszawie 
Dział Spraw Pracowniczych 
al. Jerozolimskie 3 
00-495 Warszawa 
z dopiskiem: nabór na fotografa
oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00–15.00 lub wysłać pocztą na podany wyżej adres


WARUNKI PRACY
Miejsce wykonywania pracy na terenie Muzeum Narodowego w Warszawie i jego oddziałach.
 
 
INNE INFORMACJE
Oferty nie spełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające numeru ogłoszenia lub zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane.
Życiorys/ CV, muszą być podpisane własnoręcznie.
W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres e mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji.
Muzeum Narodowe w Warszawie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 
 
TECHNIKI I METODY NABORU
weryfikacja nadesłanych ofert,
rozmowa kwalifikacyjna.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Wybrani kandydaci/ kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.
O terminach etapów naboru kandydaci/ kandydatki będą powiadamiani telefonicznie.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:
 
I. Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Warszawie przy al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa.
II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się za pomocą adresu email: iodo@mnw.art.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych wskazany w punkcie I powyżej.
III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane:
a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji  do dnia 19 maja 2019.r.
b) w celach przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody
IV. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
d) przenoszenia danych
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.