Aktualności

Muzeum Narodowe w Warszawie poszukuje kandydatki/kandydata do pracy na stanowisku adiunkta w Ośrodku Wzornictwa Nowoczesnego

11-02-2020

Muzeum Narodowe w Warszawie poszukuje kandydatki/kandydata do pracy na stanowisku

ADIUNKT 

w Ośrodku Wzornictwa Nowoczesnego w Zbiorach Sztuki Nowoczesnej

 
WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 • wykształcenie wyższe magisterskie (kierunek historia sztuki),
 • doświadczenie w pracy z obiektami muzealnymi, na podobnym stanowisku,
 • dobra znajomość współczesnej sztuki użytkowej, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego designu,
 • umiejętność tworzenia opisów obiektów, zgodnie z zasadami obowiązującymi w muzealnictwie,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie (dodatkowy język obcy mile widziany),
 • umiejętność pracy w zespole,
 • systematyczność, dobra organizacja pracy, komunikatywność,
 • znajomość bazy danych MONA,
 • obsługa komputera (Word, Excel, Paint, Power Point, Outlook oraz Adobe Reader).
 
GŁÓWNE ZADANIA
 • opracowywanie merytoryczne zbiorów,
 • praca przy planowanym w najbliższym czasie skontrum (spis obiektów z natury),
 • przygotowywanie tekstów naukowych i popularyzatorskich,
 • współpraca z konserwatorami i fotografami,
 • przygotowywanie wniosków i przeprowadzanie postępowań zgodnie z Regulaminem zamówień publicznych MNW i ustawą Prawo zamówień publicznych,
 • porządkowanie i archiwizowanie dokumentacji prowadzonych projektów.
 
OFERUJEMY
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury i sztuki;
 • możliwość rozwoju osobistego i podwyższania kwalifikacji naukowych;
 • kontakt z zabytkami i doświadczenie w pracy z nimi;
 • ciekawe zadania wykonywane w przyjaznym zespole;
 • doskonałą, niekorporacyjną atmosferę pracy;
 • dużą samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania;
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
 • rozpoczęcie okresu świadczenia pracy: marzec 2020 r.
 • wymiar czasu pracy: 8 godzin dziennie.
 
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 • życiorys/CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego i stażu pracy,
 • list motywacyjny,
 • kopia dyplomu,
 • certyfikaty, opinie, referencje,
 • poświadczenie znajomości języka obcego,
 • oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Muzeum Narodowe w Warszawie do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonych obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 • dokumenty należy złożyć do 24.02.2020r. do godziny 24.00,
 • adres do przesyłania aplikacji: klatosinska@mnw.art.pl w tytule: nabór Zbiory Sztuki Nowoczesnej – Ośrodek Wzornictwa,
 • decyduje data wpływu oferty do muzeum.
 
WARUNKI PRACY
 • miejsce wykonywania pracy na terenie Muzeum Narodowego w Warszawie (Kamienica Krystalla, Aleje Jerozolimskie 59 i magazyny w Otwocku Wielkim).
 
INNE INFORMACJE
 • Oferty nie spełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane.
 • W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres e mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji.
 • Muzeum Narodowe w Warszawie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 
TECHNIKI I METODY NABORU
 • Weryfikacja nadesłanych ofert (1 etap) i rozmowa kwalifikacyjna (2 etap).
 • Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Wybrani kandydaci/ kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.
 • O terminach etapów naboru kandydaci/ kandydatki będą powiadamiani telefonicznie.
 • Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:
 
I. Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Warszawie przy al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa.
II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się za pomocą adresu email: lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych wskazany w punkcie I powyżej.
III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane:
a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do dnia 10 marca 2020 br.
b) w celach przygotowania umowy o pracę, wypisania skierowania na badania lekarskie.
IV. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.