Aktualności

Muzeum Narodowe w Warszawie poszukuje asystenta/asystentki kierownika projektu

04-09-2020
 
Muzeum Narodowe w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko asystenta/asystentki kierownika projektu w związku z realizacją projektu Hereditas. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.
 
Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:
 • co najmniej 2-letni staż pracy (analogiczne stanowiska) 
 • wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów 
 • wiedza na temat cyklu zarządzania projektami w metodyce PRINCE2
 • wiedza na temat Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jego obszarów wsparcia
- orientacja w zagadnieniach będących przedmiotem projektu tj. digitalizacja, cyfryzacja, udostępnianie;
- ogólna wiedza na temat Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (poddziałanie 2.3.2)
 • wiedza z zakresu zasad funkcjonowania administracji publicznej 
 • bardzo dobra znajomość MS Office, w szczególności Word i Excel
Wymagania dodatkowe:
I.
 • wykształcenie wyższe (preferowane administracja, zarządzanie, nauki ekonomiczne, społeczne, humanistyczne)
 • ukończone kursy/szkolenia z zakresu funduszy europejskich 
 • doświadczenie zawodowe związane z realizacją projektów realizowanych ze środków UE 
 • znajomość zasad funkcjonowania i realizacji funduszy pomocowych UE, w tym wiedza nt. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa http://www.efs.gov.pl/20072013/;
- znajomość zasad kwalifikowalności kosztów w ramach projektów współfinansowanych z funduszy UE
 • umiejętność pracy w systemie SL2014
 • doświadczenie w pracy w sektorze kultury
II.
 • umiejętność pracy zespołowej
 - skrupulatność i terminowość 
 • bardzo dobra organizacja pracy
 • umiejętność analitycznego myślenia i precyzyjnego formułowania wypowiedzi
 • wysoka kultura osobista, umiejętności komunikacyjne, samodzielność
 • umiejętność rozwiązywania konfliktów
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • prowadzenie spraw z zakresu obsługi administracyjno - biurowej projektu - bieżąca obsługa biura projektu
 • uczestnictwo w tworzeniu poprawnej merytorycznie dokumentacji projektowej
 • uczestnictwo w standaryzacji procesów zachodzących w poszczególnych zadaniach i tworzenie wspólnych i jednolitych zasad, wzorców, procedur obowiązujących w projekcie
 • organizacja i koordynacja poszczególnych zadań merytorycznych w terminach i zakresach zaplanowanych w projekcie
- prowadzenie działań organizacyjnych i logistycznych mających na celu prawidłową pracę zespołów projektowych
- udział w tworzeniu harmonogramów prac zespołowych i monitorowanie ich realizacji
 • udział w pracach zespołu realizującego projekt
 • utrzymywanie przepływu informacji pomiędzy pracownikami projektu, członkami zespołów, Komitetem Sterującym
 • prowadzenie korespondencji w ramach projektu
- sporządzanie protokołów, notatek, raportów i innej wymaganej w projekcie dokumentacji
- przygotowywanie sprawozdań, raportów i informacji z realizacji projektu - udział w przygotowaniu wniosków o płatność
- archiwizacja dokumentów
 • uczestnictwo w nadzorze nad prawidłowym i efektywnym wykorzystaniem zakupionego w projekcie: sprzętu, materiałów i środków
 • uczestnictwo w przygotowywaniu materiałów wytworzonych w ramach projektu m.in. informacyjnych, promocyjnych, publikacji edukacyjnych etc.
 • ścisła współpraca z instytucjami finansującymi projekt 
 • wprowadzanie danych do systemu SL2014 w zakresie otrzymanego dostępu
 • przestrzeganie przepisów krajowych i unijnych wraz z wytycznymi MR w zakresie realizowanego projektu,
 • dbałość o przestrzeganie ochrony danych osobowych przez personel projektu
 • wykonywanie innych poleceń służbowych nieobjętych niniejszym zakresem obowiązków pozostających w związku z zakresem zadań przypisanych do zajmowanego stanowiska oraz wykonywanie innych poleceń zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami
 
Wymagane dokumenty:
 • życiorys zawodowy
 • list motywacyjny
 • kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje
 • dokumenty poświadczające dotychczasowe zatrudnienie (w tym referencje)
 
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Muzeum Narodowe w Warszawie do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonych obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 
Oferujemy:
 • Umowę o pracę na czas określony 
 • Pracę w jednym z niewielu w Polsce projektach digitalizacyjnych współfinansowanych ze środków UE
 • Możliwość rozwoju poprzez uczestniczenie w złożonych procesach i zadaniach projektowych
 • Pracę w prestiżowej instytucji kultury
 
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy przekazać do: 18.09.2020 r.,
wysyłając je na adres mailowy:
przekazując osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 lub wysyłając drogą pocztową na adres:
Muzeum Narodowe w Warszawie

Dział Spraw Pracowniczych

al. Jerozolimskie
300-495 Warszawa
 
Decyduje data wpływu oferty do muzeum (stempla pocztowego / osobistego dostarczenia)
W tytule maila lub na kopercie prosimy o wpisanie numeru referencyjnego ogłoszenia:                                     
„Oferta pracy – 2020/09/Hereditas”
 
WARUNKI PRACY
Miejsce wykonywania pracy: Muzeum Narodowe w Warszawie.
 
INNE INFORMACJE
 • Oferty nie spełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające numeru referencyjnego lub zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane.
 • Życiorys / CV, muszą być podpisane własnoręcznie.
 • W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres e mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji.
 • Muzeum Narodowe w Warszawie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 
TECHNIKI I METODY NABORU
 • weryfikacja nadesłanych ofert,
 • rozmowa kwalifikacyjna.
 • Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Wybrani kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.
 • O terminach etapów naboru kandydaci/ kandydatki będą powiadamiani telefonicznie.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:
I. Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Warszawie przy al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa.
II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się za pomocą adresu email: iodo@mnw.art.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych wskazany w punkcie I powyżej.
III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane:
a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji  do dnia 18.09.2020 br.
b) w celach przygotowania umowy o pracę, wypisania skierowania na badania lekarskie.
IV. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 
Dotyczy projektu pn. „HEREDITAS. DIGITALIZACJA I UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW MUZEUM NARODOWEGO W WARSZAWIE” realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.