Wypożyczenia

Wypożyczenia zabytków ze zbiorów MNW

MNW udostępnia swoje zbiory w celu ich publicznego eksponowania w muzeach, galeriach oraz innych instytucjach kultury. Zabytki są również wypożyczane w celach badawczych i konserwatorskich.
MNW nie wypożycza zbiorów osobom prywatnym.

Przed złożeniem wniosku, zapraszamy muzea lub inne instytucje zainteresowane wypożyczeniem zabytków ze zbiorów MNW, do przeprowadzania kwerendy w poszczególnych kolekcjach. Zapytania prosimy kierować na adres .

Zapraszamy również do korzystania z serwisu internetowego Cyfrowe MNW, w którym sukcesywnie publikujemy nasze zbiory.
 

Wnioski o użyczenie

Każdy wniosek o użyczenie zabytków ze zbiorów MNW powinien być wysłany w formie oficjalnego pisma skierowanego do Dyrekcji MNW, co najmniej pół roku przed datą otwarcia wystawy (w przypadku dotyczącym mniej niż 10 zabytków). Jeżeli prośba dotyczy większej ilości muzealiów (powyżej 10), pismo powinno zostać przedstawione Dyrekcji MNW, co najmniej rok przed planowaną wystawą. Z uwagi na bardzo dużą ilość wypożyczeń, niedotrzymanie tego terminu wiąże się z możliwością odmowy wypożyczenia.


W przypadku planowanego wypożyczenia zabytków bardzo cennych lub dużej liczby muzealiów, przed złożeniem formalnej prośby, uprzejmie prosimy o kontakt z Dyrekcją MNW w celu omówienia zasad użyczenia i ewentualnej współpracy.

 

 

Wniosek o użyczenie zabytków powinien zawierać następujące informacje:

 • cel wypożyczenia (wystawa, depozyt, pokaz, projekt badawczy, badania, konserwacja),
 • pełną listę zabytków wraz z numerem inwentarzowym MNW,
 • okres na jaki jest planowane wypożyczenie zabytków,
 • dane kontaktowe organizatora i osób odpowiedzialnych za organizację wypożyczenia (e-mail,  telefon);

 

w przypadku wystaw i pokazów dodatkowo:

 • tytuł oraz terminy otwarcia i zamknięcia wystawy,
 • miejsce wystawy lub ekspozycji stałej,
 • opis merytoryczny planowanej wystawy,
 • notę dotyczącą planowanej publikacji i ewentualnego udziału w niej pracowników MNW.

 

Wnioski o użyczenie prosimy kierować do:

Prof. dr hab. Jerzy Miziołek
Dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie
Al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa

 

 

Rozpatrzenie wniosku

Wniosek o użyczenie zabytków jest rozpatrywany przez Dyrektora MNW na podstawie opinii kuratorów zbiorów i konserwatorów. Decyzja o wypożyczeniu zabytków jest uzależniona od terminu, w którym złożono wniosek, planów ekspozycyjnych MNW, kolejności zgłoszeń otrzymywanych od innych instytucji, stanu zachowania zabytków objętych wnioskiem, warunków przechowywania i ekspozycji oraz zabezpieczenia w nowym miejscu. Pod uwagę brany jest również scenariusz wystawy lub ekspozycji stałej.W przypadku decyzji pozytywnej, sprawa zostaje przekazana do realizacji do następujących działów:

 • Działu Wypożyczeń - użyczenia na wystawy, pokazy (do 12 miesięcy) (; tel. +48 22 621 10 31 w. 365);
 • Działu Inwentarzy - użyczenia w depozyt (powyżej 12 miesięcy) (; tel. +48 22 622 57 28 lub +48 22 621 10 31 w. 253);
 • Działu Głównego Konserwatora - użyczenia do badań i konserwacji (; tel. +48 22 621 10 31 w. 300).


Wstępna informacja o podjętej decyzji w sprawie wypożyczenia zostaje przekazana Wnioskodawcy w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania formalnej prośby.
 

Warunki i koszty wypożyczenia

Biorący do używania jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt:

 • materiałów do pakowania,
 • odpowiednio przeszkolonej ekipy do pakowania zabytków,
 • kuriera,
 • transportu i uzbrojonego konwoju na terenie RP, jeżeli wartość przewożonych zabytków tego wymaga (Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów Muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą, Dz. U.2014, poz.1240),
 • odpowiednich warunków przechowywania i eksponowania dla użyczonych zabytków (zgodnie z zasadami opisanymi w wyżej przywołanym Rozporządzeniu MKiDN),
 • ubezpieczenia zabytków od wszelkiego ryzyka na bazie „od gwoździa do gwoździa” (ubezpieczenie nie jest wymagane w przypadku wypożyczeń zbiorów do polskich muzeów państwowych oraz samorządowych). W przypadku wypożyczeń za granicę ubezpieczenie jest niezbędne w każdym przypadku.


MNW zastrzega sobie prawo wysłania na koszt Wnioskodawcy swoich przedstawicieli w celu sprawdzenia warunków bezpieczeństwa oraz warunków klimatycznych (temperatura, wilgotność, natężenie światła) panujących w miejscu, w którym będą eksponowane lub przechowywane zabytki należące do MNW. Zastrzega sobie również prawo nadzorowania transportu oraz wszelkiego przemieszczenia zabytków, pakowania/ rozpakowywania, wieszania/ zdejmowania ze ścian, ustawiania w gablotach, a także kontroli stanu zachowania zabytków w trakcie wypożyczenia przez pracowników MNW (na koszt Wnioskodawcy).
 
Muzea zagraniczne są zobowiązane do przesłania Raportu Bezpieczeństwa (Facility Report) przed wypożyczeniem zabytków.

W przypadku pytań dotyczących zabezpieczenia zbiorów i ich przewożenia, jak również warunków przechowywania i ekspozycji, prosimy o kontakt z Działem Głównego Konserwatora: ; tel. +48 22 621 10 31 w. 300.

 


Opcjonalne koszty wypożyczenia (uzależnione od rodzaju wypożyczenia, specyfiki zbiorów itp.)

Biorący do używania jest zobowiązany do pokrycia następujących kosztów:

 • koszt konserwacji zabytków (jeżeli zabytki wymagają przeprowadzenia zabiegów konserwatorskich);
 • koszt oprawy (passe-partout, ramy - dotyczy m.in. rysunków, grafik);
 • koszt przygotowania fotografii ewidencyjnej o wysokiej rozdzielczości, jeżeli zabytek takiej nie posiada;
 • koszt podróży i diet, ewentualnie noclegu pracowników MNW, przedstawiciela Wewnętrznej Służby Ochrony (WSO) i Laboratorium w przypadku wstępnej kontroli miejsca ekspozycji, w którym będą prezentowane zabytki ze zbiorów MNW;
 • koszt podróży i diet, ewentualnie noclegu kurierów lub konserwatorów MNW, jeżeli zachodzi taka konieczność.

 

Podpisanie umowy i odbiór zabytków

Po ustaleniu wszystkich szczegółów wypożyczenia MNW wysyła Wnioskodawcy umowę użyczenia w dwóch egzemplarzach. Po podpisaniu umowy jeden egzemplarz zostaje odesłany do MNW. Dział Wypożyczeń/Dział Inwentarzy/Dział Głównego Konserwatora powinien otrzymać oryginał umowy nie później niż dwa tygodnie przed planowanym terminem wydania zabytków. Jeśli wypożyczenie wymaga zawarcia polisy ubezpieczeniowej Wnioskodawca powinien ją dostarczyć do MNW najpóźniej 7 dni przed wypożyczeniem.

Termin wydania/zwrotu zabytków na wystawę lub pokaz powinien być uzgodniony z Działem Wypożyczeń MNW, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem (;  tel. +48 22 621 10 31 wew. 365).

W przypadku użyczenia zabytków do depozytu i zwrotu prosimy o kontakt z Działem Inwentarzy MNW (; tel. +48 22 622 57 28; 22 621 10 31 wew. 253).

W przypadku użyczenia zabytków do badań lub konserwacji i zwrotu prosimy o kontakt z Działem Głównego Konserwatora ; tel. +48 22 621 10 31 w. 300

Po uzgodnieniu terminu wydania zabytków z Działem Wypożyczeń/Działem Inwentarzy/Działem Głównego Inwentaryzatora, Wnioskodawca odbiera zabytki z Pakowalni MNW lub innego uzgodnionego miejsca podpisując protokoły zdawczo-odbiorcze (wydania) wraz z konserwatorskim stanem zachowania. Po wydaniu zabytków MNW wystawia fakturę za uzgodnione usługi, jeśli takie były wykonane. Po zakończeniu użyczenia Wnioskodawca zwraca zabytki w Pakowalni MNW lub innym uzgodnionym miejscu podpisując protokoły zdawczo-odbiorcze (zwrotu) wraz z konserwatorskim stanem zachowania.


Zasadami wypożyczeń zabytków ze zbiorów MNW oraz klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby działalności statutowej Muzeum Narodowego w Warszawie są dostępne do pobrania w formie plików PDF: