Aktualności

Muzeum Narodowe w Warszawie poszukuje specjalisty/specjalistki ds. grafiki komputerowej

10-08-2018

  

Muzeum Narodowe w Warszawie ogłasza nabór na stanowiska specjalisty ds. grafiki komputerowej/specjalistki ds. grafiki komputerowej w związku z realizacją projektu pn. Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.
WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • udokumentowane - doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku; wymagane co najmniej 4 lata pracy przy digitalizacji – preferowane doświadczenie przy fotografowaniu – w sferze muzealnej/reklamowej/produktowej lub 2 lata doświadczenia i wykształcenie o kierunku graficznym (obróbka zdjęć cyfrowych),
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem kolorem,
 • odpowiedzialność,
 • umiejętność współpracy w celu sprawnego przebiegu realizacji projektu,
 • umiejętność planowania i zdolności organizacyjne,
 • co najmniej bierna znajomość języka angielskiego,
 • obsługa programów graficznych Photoshop, Adobe Camera Raw,
 • obsługa komputera – programów MS Office  (Word, Excel).GŁÓWNE ZADANIA

 • obróbka plików graficznych zgodnie z wymogami fotografii dzieł sztuki powstałych w procesie skanowania i fotografowania,
 • ewidencjonowanie fotografii zgodnie z wyznaczonym standardem,
 • uczestniczenie w pracach związanych z realizacją projektu pn. „Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.,OFERUJEMY

 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury,
 • ciekawe zadania wykonywane w przyjaznym i kreatywnym zespole,
 • doskonałą, niekorporacyjną atmosferę pracy,
 • wynagrodzenie brutto min. 4000 zł - max. 5600 zł (w zależności od stażu pracy), zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pierwsza umowa na 3 miesięczny okres próbny, druga umowa na 1 rok lub od razu na czas trwania projektu tj. do dnia 30 listopada 2020 r.,
 • rozpoczęcie okresu świadczenia pracy: 1.10.2018 r.
 • wymiar czasu pracy pełen etat w wymiarze 8 godzin dziennie.DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • życiorys/CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego,
 • oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Narodowe w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych obecnie. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO.TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • dokumenty należy złożyć do: 24.08.2018 r.,
 • decyduje data wpływu oferty do muzeum (stempla pocztowego / osobistego dostarczenia),
 • miejsce składania dokumentów:

Muzeum Narodowe w Warszawie
Dział Spraw Pracowniczych
al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa

 • z dopiskiem: Oferta pracy – 2018/12/POPC
 • oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-15.00 lub wysłać pocztą na podany wyżej adresWARUNKI PRACY
Miejsce wykonywania pracy na terenie Muzeum Narodowego w Warszawie.


INNE INFORMACJE

 • Oferty nie spełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające numeru ogłoszenia lub zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane.
 • Życiorys/ CV, muszą być podpisane własnoręcznie.
 • W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres e mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji.

Muzeum Narodowe w Warszawie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


TECHNIKI I METODY NABORU

 • weryfikacja nadesłanych ofert,
 • rozmowa kwalifikacyjna.


Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Wybrani kandydaci/ kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.
O terminach etapów naboru kandydaci/ kandydatki będą powiadamiani telefonicznie.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Warszawie przy al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa.
II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się za pomocą adresu email: iodo@mnw.art.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych wskazany w punkcie I powyżej.
III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane:
a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji  do dnia 01.10.2018 r.
b) w celach przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody
IV. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
d) przenoszenia danych
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego .