Aktualności

Muzeum Narodowe w Warszawie poszukuje pracowników obsługi technicznej

12-09-2018

 

 

 

 

Muzeum Narodowe w Warszawie ogłasza nabór ogłasza nabór na dwa stanowiska obsługi technicznej w związku z realizacją projektu pn. Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
•    doświadczenie w pracy w muzeum bezpośrednio przy obiektach, staż co najmniej 2 lata,
•    odpowiedzialność,
•    umiejętność współpracy w celu sprawnego przebiegu realizacji projektu,
•    umiejętność planowania i zdolności organizacyjne,
•    obsługa komputera – programów MS Office  (Word, Excel).


GŁÓWNE ZADANIA
•    transport obiektów do i z pracowni digitalizacyjnych,
•    uczestniczenie w pracach związku z realizacją projektu pn. „Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.


OFERUJEMY
•    możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury,
•    ciekawe zadania wykonywane w przyjaznym i kreatywnym zespole,
•    doskonałą, niekorporacyjną atmosferę pracy,
•    wynagrodzenie brutto  max. 3040 zł,
•    zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pierwsza umowa na 1-rok, druga umowa na czas trwania projektu tj. do dnia 31.12.2020r.,
•    wymiar czasu pracy pełen etat w wymiarze 8 godzin dziennie.


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
•    życiorys/CV,
•    kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
•    kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
•    oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Narodowe w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO.”


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
•    dokumenty należy złożyć do: 27.09.2018r.,
•    decyduje data wpływu oferty do muzeum (stempla pocztowego / osobistego dostarczenia),
•    miejsce składania dokumentów:

Muzeum Narodowe w Warszawie
Dział Spraw Pracowniczych
al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa

z dopiskiem: Oferta pracy – 2018/13/ POPC

•    oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-15.00 lub wysłać pocztą na podany wyżej adres


WARUNKI PRACY
Miejsce wykonywania pracy na terenie Muzeum Narodowego w Warszawie.


INNE INFORMACJE
Oferty nie spełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające numeru ogłoszenia lub zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane.

Życiorys/ CV, muszą być podpisane własnoręcznie.
W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres e mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji.
Muzeum Narodowe w Warszawie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


TECHNIKI I METODY NABORU
- weryfikacja nadesłanych ofert,
- rozmowa kwalifikacyjna.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Wybrani kandydaci/ kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.
O terminach etapów naboru kandydaci/ kandydatki będą powiadamiani telefonicznie.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.


Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Warszawie przy
al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa.
II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się za pomocą adresu email: iodo@mnw.art.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych wskazany w punkcie I powyżej.
III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane:
a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji  do dnia 12.10.2018r
b) w celach przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody
IV. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
d) przenoszenia danych
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego .